Commit 01af2b0a authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 56d20ec9
+++
title = "Reflektometry starých bastlířů - díl I."
perex_e = "
Dnes už si všechno koupíme. Dnes už se nebastlí. Jen občas se někdo rozpomene a postaví si jen tak pro vlastní potěšení něco jednoduchého, třeba transmatch nebo reflektometr. Reflektometry byly a stále jsou oblíbeným námětem pro individuální tvůrčí činnost, každoročně se v radioamatérských časopisech objevují nové konstrukce. Je to pochopitelné vzhledem k jejich zdánlivé jednoduch osti a malému množství součástek. Pokud však danou konstrukci chápeme pouze jako stavební návod, kdy stačí osadit předepsané součástky, ne vždy je dílo korunováno plným úspěchem a konstrukce skončí v nejspodnějším šuplíku.
.
perex_e = "
Dnes už si všechno koupíme. Dnes už se nebastlí. Jen občas se někdo rozpomene a postaví si jen tak pro vlastní potěšení něco jednoduchého, třeba transmatch nebo reflektometr. Reflektometry byly a stále jsou oblíbeným námětem pro individuální tvůrčí činnost, každoročně se v radioamatérských časopisech objevují nové konstrukce. Je to pochopitelné vzhledem k jejich zdánlivé jednoduch osti a malému množství součástek. Pokud však danou konstrukci chápeme pouze jako stavební návod, kdy stačí osadit předepsané součástky, ne vždy je dílo korunováno plným úspěchem a konstrukce skončí v nejspodnějším šuplíku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Dnes už si všechno koupíme. Dnes už se nebastlí. Jen občas se někdo rozpomene a postaví si jen tak pro vlastní potěšení něco jednoduchého, třeba transmatch nebo reflektometr. Reflektometry byly a stále jsou oblíbeným námětem pro individuální tvůrčí činnost, každoročně se v radioamatérských časopisech objevují nové konstrukce. Je to pochopitelné vzhledem k jejich zdánlivé jednoduch osti a malému množství součástek. Pokud však danou konstrukci chápeme pouze jako stavební návod, kdy stačí osadit předepsané součástky, ne vždy je dílo korunováno plným úspěchem a konstrukce skončí v nejspodnějším šuplíku.
.
Dnes už si všechno koupíme. Dnes už se nebastlí. Jen občas se někdo rozpomene a postaví si jen tak pro vlastní potěšení něco jednoduchého, třeba transmatch nebo reflektometr. Reflektometry byly a stále jsou oblíbeným námětem pro individuální tvůrčí činnost, každoročně se v radioamatérských časopisech objevují nové konstrukce. Je to pochopitelné vzhledem k jejich zdánlivé jednoduch osti a malému množství součástek. Pokud však danou konstrukci chápeme pouze jako stavební návod, kdy stačí osadit předepsané součástky, ne vždy je dílo korunováno plným úspěchem a konstrukce skončí v nejspodnějším šuplíku.
.
Proto jsem se rozhodl pro tento historický exkurs, ve kterém si na příkladech vysvětlíme některé chyby a jejich příčiny. Nevyhneme se ovšem ani trošce šedé, leč doufám stravitelně podané teorie. Nově příchozím pro poučení, těm starším pro osvěžení ochabující paměti. Začneme reflektometry pro VKV a postupně přejdeme až na KV.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment