Commit 021c3f47 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 0ea94f9a
+++
title = "Světelný had se 4 LED"
perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
perex_e = "Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
Zase jedno ověřené a oblíbené zapojení mezi naší mládeží. Světelného hada už na našich stránkách jednou máme. Tento had má sice jen 4 LED, ale je na výrobu jednodušší. Plošný spoj nemá tak husté spoje a jeho výroba bude snažší. Více uvnitř článku.
.
.
Integrovaný obvod IC1 je 4 x 2-vstupové hradlo NAND - 7400 nebo dostupnější 74HC00. LED diody si můžete zvolit dle vlastní fantazie a možností. Pokus si úplně nejste jisti, zda umíte správně pracovat s [integrovanými obvody](http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%BD_obvod) [CMOS](http://cs.wikipedia.org/wiki/CMOS), raději pod IC1 umístěte patici.
![](/upload/ok1wmr/clanky/had4/01.jpg)Schéma:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment