Commit 0ea94f9a authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 92e032d2
+++
title = "Špičkový detektor"
perex_e = "Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
perex_e = "Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
Na našem závodním pracovišti se nám již nevejdou do vysílací místnosti všechny koncové stupně. Nyní jimi vyhříváme kuchyň. A ke kontrole výstupních výkonů a PSV antén používáme externí zobrazovací panel, který je umístěn nad monitorem operátora. Před měřící přístrije je zařazen stejnosměrný zesilovač se špičkovým detektorem pro indikaci PEP popisovaný v následujícím článku.
Zapojení je prosté, jde o dvojitý operační zesilovač IC1 LM358 s regulací urovně výstupu trimry RT1 a RT2\. Na vstupu je zařazena sériová tlumivka L1,L2\. Vstup i výstup je opatřen blokovacími kondenzátory C1,C3,C4,C6\. Destička je opatřena dvěmi upěvňovacími otvory, které jsou od sebe vzádlené 35mm. Napájení je 12V stejnosměrných.
![](/upload/ok1wmr/clanky/spickovy_detektor/01.jpg)Schéma:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment