Commit 20dddb7b authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent b3823129
+++
title = "Brigáda na Blaťáku"
perex_e = "
Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli antény, brousili, natírali, betonovali a oslavovali. Zprovoznili jsme také 4el. na 20m, který jsme hned vyzkoušeli šňůrou stanic do NA. Všem zúčastněným patří velký dík! Fotogalerie.
.
perex_e = "
Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli antény, brousili, natírali, betonovali a oslavovali. Zprovoznili jsme také 4el. na 20m, který jsme hned vyzkoušeli šňůrou stanic do NA. Všem zúčastněným patří velký dík! Fotogalerie.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011"]
+++
Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli antény, brousili, natírali, betonovali a oslavovali. Zprovoznili jsme také 4el. na 20m, který jsme hned vyzkoušeli šňůrou stanic do NA. Všem zúčastněným patří velký dík! Fotogalerie.
.
Na našem závodním QTH jsme trochu pracovali. Kopali jsme se kotvy, stavěli antény, brousili, natírali, betonovali a oslavovali. Zprovoznili jsme také 4el. na 20m, který jsme hned vyzkoušeli šňůrou stanic do NA. Všem zúčastněným patří velký dík! Fotogalerie.
.
[FOTOGALERIE](index.php/fotogalerie/category/94-)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_DSC09652-2011-05-21.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_IMG_2242.jpg) ![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_m_P5224224.jpg)![](/web/images/phocagallery/akce/2011/2011_05_brigada/thumbs/phoca_thumb_l_DSC09820_HDR-2011-05-22.jpg)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment