Commit 27da8d22 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 54a678ae
+++
title = "Blikač 3LED"
perex_e = "Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
perex_e = "Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
Následující zapojení blikače se třemi LED je velmi známé a jednou vyšlo i v časopisu ABC. Zapojení je jednoduché a plošný spoj je navržený tak, aby pájení součástek nezpůsobovalo mnoho problémů i úplným začátečníkům. Více v článku.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/blikac3/sch.png).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment