Commit 54a678ae authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent db5f46ac
+++
title = "Balun 1:2"
perex_e = "
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
perex_e = "
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
Hledal jsem někde na internetu zapojení širokopásmového transformátoru (v rozsahu KV pásem) pro sloučení dvou antén s impedancí 50 Ohm do jednoho výstupu/vstupu opět o impedanci 50 Ohm, tedy pro poměr impedance 1:2. Existuje velmi mnoho stránek na internetu o BalUnech a UnUnech pro převodní poměry 1:1,1:4,1:9... ale provedení jednoduchého transformátoru s poměrem 1:2 (25 na 50 Ohm) jsem nenašel. V tomto článku se pokusím popsat k čemu jsem se dobastlil já.
.
Tedy první moje úvaha byla zkusit "něco" namotat s pomocí znalostí ze školy a dosavadního motání balunů jiných převodních poměrů. Vycházel jsem z předpokladu, že pokud chci dosáhnout poměru 1:2 musím navinout takový počet závoitů, aby jejich poměr byl 1:√2, tedy 1:1,41\. Namotal jsem tedy balun, tak abych se ktomuto poměru co nejvíce přiblížil. Jde o 14 závitů trifilárně na toroidní železoprachové jádro [T200-6](http://rybkalabs.cz/t200-6.html). Pokud bychom použili feritové toroidní jádro [Amidon materiál 43](http://rybkalabs.cz/amidon-material-43-2.html), stačilo by závitů méně i 3.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment