Commit 5d36c421 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent ced3d16c
+++
title = "Nápadová středa"
perex_e = "
Nápady nic nestojí!
Nápadová středa je vždy 3. středa v měsíci, kde se vyhodnocují nápady na zvolené téma a vybírá se nové téma na další nápadovou středu. Témata se volí podle zájmu členů kroužku elektroniky. Každý pak samostatně nebo společně s někým pracuje na vlastním projektu na který je vždy 1 měsíc. Projekt by měl být dokončený a nejlépe i funkční včetně dokumentace (popis, schema, plošný spoj, výkresy, zdrojáky programu apod.). Nejlepší projekty pak budou vystaveny zde nebo na stránce o zapojeních, které používáme na našem kroužku elektroniky.
Nejbližší středa je 18.1.2012 - Téma: Využij ATtiny13
Parametry:
použitý mikroprocesor ATtiny13 a to bud v DIL (ATTINY13A-PU) nebo SMD pouzdru (ATTINY13A-SSU)
maximální rozměr DPS 50x30mm
je možné umístit maximálně 2 DPS nad sebe (příklad)
Pokud máte nějaký nápad, námět či inspiraci, můžete nám jí odeslat na napady@ok1kvk.cz nebo použít následující formulář. Děkujeme.
perex_e = "
Nápady nic nestojí!
Nápadová středa je vždy 3. středa v měsíci, kde se vyhodnocují nápady na zvolené téma a vybírá se nové téma na další nápadovou středu. Témata se volí podle zájmu členů kroužku elektroniky. Každý pak samostatně nebo společně s někým pracuje na vlastním projektu na který je vždy 1 měsíc. Projekt by měl být dokončený a nejlépe i funkční včetně dokumentace (popis, schema, plošný spoj, výkresy, zdrojáky programu apod.). Nejlepší projekty pak budou vystaveny zde nebo na stránce o zapojeních, které používáme na našem kroužku elektroniky.
Nejbližší středa je 18.1.2012 - Téma: Využij ATtiny13
Parametry:
použitý mikroprocesor ATtiny13 a to bud v DIL (ATTINY13A-PU) nebo SMD pouzdru (ATTINY13A-SSU)
maximální rozměr DPS 50x30mm
je možné umístit maximálně 2 DPS nad sebe (příklad)
Pokud máte nějaký nápad, námět či inspiraci, můžete nám jí odeslat na napady@ok1kvk.cz nebo použít následující formulář. Děkujeme.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Kroužek", "Elektronika", "Konstrukce", "2011"]
+++
Nápady nic nestojí!
Nápadová středa je vždy 3. středa v měsíci, kde se vyhodnocují nápady na zvolené téma a vybírá se nové téma na další nápadovou středu. Témata se volí podle zájmu členů kroužku elektroniky. Každý pak samostatně nebo společně s někým pracuje na vlastním projektu na který je vždy 1 měsíc. Projekt by měl být dokončený a nejlépe i funkční včetně dokumentace (popis, schema, plošný spoj, výkresy, zdrojáky programu apod.). Nejlepší projekty pak budou vystaveny zde nebo na stránce o zapojeních, které používáme na našem kroužku elektroniky.
Nejbližší středa je 18.1.2012 - Téma: Využij ATtiny13
Parametry:
použitý mikroprocesor ATtiny13 a to bud v DIL (ATTINY13A-PU) nebo SMD pouzdru (ATTINY13A-SSU)
maximální rozměr DPS 50x30mm
je možné umístit maximálně 2 DPS nad sebe (příklad)
Pokud máte nějaký nápad, námět či inspiraci, můžete nám jí odeslat na napady@ok1kvk.cz nebo použít následující formulář. Děkujeme.
Nápady nic nestojí!
Nápadová středa je vždy 3. středa v měsíci, kde se vyhodnocují nápady na zvolené téma a vybírá se nové téma na další nápadovou středu. Témata se volí podle zájmu členů kroužku elektroniky. Každý pak samostatně nebo společně s někým pracuje na vlastním projektu na který je vždy 1 měsíc. Projekt by měl být dokončený a nejlépe i funkční včetně dokumentace (popis, schema, plošný spoj, výkresy, zdrojáky programu apod.). Nejlepší projekty pak budou vystaveny zde nebo na stránce o zapojeních, které používáme na našem kroužku elektroniky.
Nejbližší středa je 18.1.2012 - Téma: Využij ATtiny13
Parametry:
použitý mikroprocesor ATtiny13 a to bud v DIL (ATTINY13A-PU) nebo SMD pouzdru (ATTINY13A-SSU)
maximální rozměr DPS 50x30mm
je možné umístit maximálně 2 DPS nad sebe (příklad)
Pokud máte nějaký nápad, námět či inspiraci, můžete nám jí odeslat na napady@ok1kvk.cz nebo použít následující formulář. Děkujeme.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment