Commit 7254045b authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Upraveny a doplněny tagy

parent 008f6903
......@@ -6,7 +6,7 @@ Letošího Jamboree On The Air a Internet jsme se zúčastnili z našeho vysíla
.
"
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
tags = ["Článek", "2011"]
+++
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment