Commit 7cc47cb9 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tady

parent bf871dcd
+++
title = "CQ World Wide WPX - CW - 2011"
perex_e = "Po roce opět nadešel víkend, kdy
se uskutečnil CQ WW WPX CW Contest. Zúčastnili jsme se ho v obvyklé
sestavě OK1DUB, OK1AW a moje maličkost. No a jak to celé probíhalo se dočtete v tomto článku.
.
.
.
perex_e = "Po roce opět nadešel víkend, kdy
se uskutečnil CQ WW WPX CW Contest. Zúčastnili jsme se ho v obvyklé
sestavě OK1DUB, OK1AW a moje maličkost. No a jak to celé probíhalo se dočtete v tomto článku.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "HF", "2012", "CQWPX"]
+++
Po roce opět nadešel víkend, kdy
se uskutečnil CQ WW WPX CW Contest. Zúčastnili jsme se ho v obvyklé
sestavě OK1DUB, OK1AW a moje maličkost. No a jak to celé probíhalo se dočtete v tomto článku.
.
.
.
Po roce opět nadešel víkend, kdy
se uskutečnil CQ WW WPX CW Contest. Zúčastnili jsme se ho v obvyklé
sestavě OK1DUB, OK1AW a moje maličkost. No a jak to celé probíhalo se dočtete v tomto článku.
.
.
.
Vyrazil jsem na Blaťák už v pátek ráno, předem domluvený, že se potkáme s DUBem na kopci. Bohužel jsem se musel vrátit ještě do KV a tím jsem se lehce zdržel, takže DUB byl na místě o něco dřív než já. Ale nenudil se, alespoň si v klidu prohlédnul krásy Blaťáku :-).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment