Commit 819fbc39 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 84620018
+++
title = "Prezentace radioklubu na dnu otevřených dveří na SPŠ Ostrov"
perex_e = "
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
perex_e = "
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011"]
+++
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
8.
12. 2011 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří na Střední
průmyslové škole v Ostrově. K dispozici jsme měli celou
třídu i s dataprojektorem. Od půl desáté hodiny chodily
třídy potencionálních zájemců z řad devátých tříd
základních škol a po obědě chodili individuálně rodiče
s dětmi.
.
Předváděli jsme řadu zařízení naší výroby. Ať už se jednalo o jednoduché blikače s pár součástkami, nebo o SMD zapojení s programovatelnými mikroprocesory. Předvánoční náladu dokresloval blikající vánoční stromeček. K vidění byly také digitronové hodiny a velký úspěch měl Teslův transformátor, se kterým jsme bezdrátově rozsvěceli zářivky, LED diody a lidé si mohli šáhnout na výboje s napětím v řádech desítek tisíc voltů.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment