Commit 84620018 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent bbd7fac4
+++
title = "Polní den 2011"
perex_e = " Po
dvouměsíční přestávce jsme se opět připravovali na další ze
závodů na 144 MHz. Transvertor Sitno byl opět malinko vylepšen a
začal jako celek dosahovat celkem slušných parametrů (NF cca 0,8
dB, IIP3 cca 4 dBm), takže jsme byli docela natěšení na závodění,
ale ani tentokrát jsme se neobešli bez technických problémů a
nějakého toho kouře. Více uvnitř článku.
.
.
perex_e = " Po
dvouměsíční přestávce jsme se opět připravovali na další ze
závodů na 144 MHz. Transvertor Sitno byl opět malinko vylepšen a
začal jako celek dosahovat celkem slušných parametrů (NF cca 0,8
dB, IIP3 cca 4 dBm), takže jsme byli docela natěšení na závodění,
ale ani tentokrát jsme se neobešli bez technických problémů a
nějakého toho kouře. Více uvnitř článku.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011", "Subregional", "Polní den"]
+++
Po
dvouměsíční přestávce jsme se opět připravovali na další ze
závodů na 144 MHz. Transvertor Sitno byl opět malinko vylepšen a
začal jako celek dosahovat celkem slušných parametrů (NF cca 0,8
dB, IIP3 cca 4 dBm), takže jsme byli docela natěšení na závodění,
ale ani tentokrát jsme se neobešli bez technických problémů a
nějakého toho kouře. Více uvnitř článku.
.
.
Po
dvouměsíční přestávce jsme se opět připravovali na další ze
závodů na 144 MHz. Transvertor Sitno byl opět malinko vylepšen a
začal jako celek dosahovat celkem slušných parametrů (NF cca 0,8
dB, IIP3 cca 4 dBm), takže jsme byli docela natěšení na závodění,
ale ani tentokrát jsme se neobešli bez technických problémů a
nějakého toho kouře. Více uvnitř článku.
.
.
Nakonec jsme vysílali se dvěma PA s celkovým výkonem kolem 1000 W.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment