Commit 88ac3cb8 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 9aa3f965
+++
title = "Tahák na A4 aneb co se může hodit pro začátek"
perex_e = "
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
perex_e = "
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "2011"]
+++
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
Zde je náš tahák, doporučujeme zalaminovat. Lze pak použít i jako prostírání pod jídlo. :-)
(strana A,
strana B)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment