Commit 90b6cc7f authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 7cc47cb9
+++
title = "I. Subregional 2011"
perex_e = "
Letšní závodní sezónu jsme jako vždy zahájili účastí v I. Subregionálním závodu na pásmu 144MHz. Více uvnitř článku.
.
.
.
.
perex_e = "
Letšní závodní sezónu jsme jako vždy zahájili účastí v I. Subregionálním závodu na pásmu 144MHz. Více uvnitř článku.
.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011", "Subregional"]
+++
Letšní závodní sezónu jsme jako vždy zahájili účastí v I. Subregionálním závodu na pásmu 144MHz. Více uvnitř článku.
.
.
.
.
Letšní závodní sezónu jsme jako vždy zahájili účastí v I. Subregionálním závodu na pásmu 144MHz. Více uvnitř článku.
.
.
.
.
........Oproti loňskému roku jsme letos neměli možnost dojet na Blatenský vrch autem, respektive Vláďa OK1FIKse o to v pátek dopoledne pokusil, ale v polovině kopce zapadl do hlubokého sněhu a zabralo mu hodně času, než auto vyprostil. Takže se musel na kopec dopravit po svých a dotáhnout nahoru i nemálo materiálu. V pátek dorazila i naše středočeská posila Míra OK1DUB. Spolu s Vláďou připravili místa pro kotvy 19 m stožáru, zapnuli PA 1 kW, budiče a ostatní zařízení, aby se trochu prohřálo a vysušilo. Zatopili v chatě a zapili tu námahu nějakým tím vitamínem na posilnění.V sobotu dopoledne jsem dorazil spolu s Vencou OK1VKQ vybaveni dvojicí dětských sněhových bobů pro dopravu materiálu, mezi kterým byl modifikovaný PA 700W a PA 300W.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment