Commit 92c15c73 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 27da8d22
+++
title = "Elektronická ruleta"
perex_e = "Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
perex_e = "Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
Kdo by neznal klasickou ruletu, naše zapojení elektronické rulety má pouze 10 pozic (10 LED). 5 LED je červených a 5 zelených. Tlačítkem roztočíme ruletu, po uvlonění tlačítka se ruleta ještě chvíli točí. Pak zůstane svítit pouze jedna LED. Z připojeného piezo-reproduktoru se ozývá zvuk poskakující kuličky. Více uvnitř článku.
.
.
Je už to skoro trapné, ale zase opět zapojení obsahuje náš známý Johnsonův čítač 4017\. Ovšem jako generátor impulzů pro čítač je použit dvojitý operační zesilovač LM1458N. Ruleta obsahuje dva plošné spoje. Více bude jasné z obrázků a videa. Piezo reproduktorek jsme nenašli menší, jinak by bylo asi lepší použít menší. Změnou hodnoty C3 můžete ovlivnit dobu dotočení rulety po uvolnění tlačítka. Na fotkách omluvte náhradu za chybějící ditunkovou lištu J1A, kterou jsme neměli a tak jsme tam dali jeden pin původně určený na kabel.
![](/upload/ok1wmr/clanky/ruleta/01.jpg)Schéma:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment