Commit 9aa3f965 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 0cd52743
+++
title = "SK Petr Novák OK1WPN"
perex_e = "
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
perex_e = "
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
Za radioklub OK1KVK - předseda Michal ,OK1WMR"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011", "SK"]
+++
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
Včera, 24. listopadu 2011, nás opustil po dlouhé a těžké nemoci náš kamarád Petr Novák, OK1WPN (69). Petr byl nejenom vynikající technik, ale především člověk s velkým srdcem. Jeho dlouholeté předsednictví a činnost s mládeží v našem radioklubu přivedlo mezi nás mnoho nových radioamatérů. Nezištně a obětavě se vždy snažil propagovat činnost radioamatérů. Prosím věnujme Petrovi tichou vzpomínku.
S Petrem se rozloučíme ve středu (30.11.2011) v 14h  v karlovarském krematoriu. Parte ke stažení zde.
článek v MF Dnes
Za radioklub OK1KVK - předseda Michal ,OK1WMR
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment