Commit aa4ffaed authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 819fbc39
+++
title = "Příprava na I. Subregional 2011"
perex_e = "
Abychom se vyhnuli moudrým připomínkám typu - Nečekej, až se tě
kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k
úpravám PA 700W (2xGI7B), které jsem dlouho odkládal v souladu s jinou
zkušeností popsanou pořekadlem - Funguje to? Tak do toho nerejpej!!!
.
.
perex_e = "
Abychom se vyhnuli moudrým připomínkám typu - Nečekej, až se tě
kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k
úpravám PA 700W (2xGI7B), které jsem dlouho odkládal v souladu s jinou
zkušeností popsanou pořekadlem - Funguje to? Tak do toho nerejpej!!!
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011"]
+++
Abychom se vyhnuli moudrým připomínkám typu - Nečekej, až se tě
kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k
úpravám PA 700W (2xGI7B), které jsem dlouho odkládal v souladu s jinou
zkušeností popsanou pořekadlem - Funguje to? Tak do toho nerejpej!!!
.
.
Abychom se vyhnuli moudrým připomínkám typu - Nečekej, až se tě
kontestová sezóna zeptá, co jsi dělal v zimě. Tak jsem se odhodlal k
úpravám PA 700W (2xGI7B), které jsem dlouho odkládal v souladu s jinou
zkušeností popsanou pořekadlem - Funguje to? Tak do toho nerejpej!!!
.
.
Nakonec PA 700W přestal fungovat v důsledku havárie anodového trafa, takže ho bylo nutné opravit a při té příležitosti bylo také vhodné odstranit při provozu zjištěné nedostatky.
Nejprve jsem vyměnil transformátor za nový na zakázku navinutý, který ale po několika hodinách opět shořel (asi výrobní závada). Takže následovala reklamace a nakonec opět nový toroidní transformátor 230 V/ 1600 V + 2x12,6V +19,5 V. Pro chlazení transformátoru jsem nainstalován ventilátor, jenž v horkých letních měsících zajišťuje dostatečné chlazení. Ventilátor nasává středem toroidního trafa chladící vzduch, který proudí pod trafem namontovaném na distancích.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment