Commit b0a59626 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tady

parent 20dddb7b
+++
title = "CQ World Wide DX - CW - 2011"
perex_e = "Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
perex_e = "Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "HF", "2012", "CQWW"]
+++
Již dlpuho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
Již dlouho jsme v Krušných horách nezažili takovéhle počasí bez sněhu. Takže tento rok jsme se rozhodli, v tomto jindy pro nás nedostupném závodě, udělat o trochu více spojení než posledně a zakončit tak letošní závodní sezónu
.
.
.
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - CW - 25\. - 27\. 11\. 2011[oficiální web závodu](http://cqww.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search%21&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/) - [předběžný výsledek PileUp.ru](http://pileup.ru/search.php?call=OL7C&year=2011&contest_short=cqww_cw)
..Contest         : CQ World Wide DX Contest
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment