Commit b3823129 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent bb364ed4
+++
title = "A1 Contest 2011"
perex_e = "
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
perex_e = "
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili ukončení letošní 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
Po fiasku v [A1 Contestu v loňském roce](index.php/zavody/vkv/464-a1-contest-2010) jsem se obával, co nám připraví letošní rok. Antény jsme společně s Jirkou UBO a Vencou VKQ připravili již s týdenním předstihem. Zbývalo jen dodělat kotvy k 19m stožáru k napevno připraveným kotevním bodům a vše bylo hotovo. To jsme však nechali až na dobu před závodem.
Na Blaťák jsem vyrazil už v pátek dopoledne. Po příjezdu mě čekalo první překvapení v podobě nádherného inverzního počasí. Ve Varech bylo pošmourno a mlhavo, nahoře naopak jasno a krásně. Jako obvykle jsem nejdříve zatopil, aby bylo teplo, až přijedou kluci. Pomalu jsem vybaloval co bylo třeba a připravoval na instalaci ostatních potřebných věcí pro závod. Lehce po obědě dorazil Jirka UBO s Vencou VKQ. Po krátké debatě jsme se vrhli do dokončovacích prací na nových kotvách pro 19m stožár. Po asi 1,5h práce byl stožár v pracovní poloze a všechny antény tedy připraveny. Mezitím se k nám připojil i druhý OP náš starý dobrý kamarád [Pavel OK1AW](http://ok1aw.pksprava.cz/).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment