Commit bbd7fac4 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent eb298d0d
+++
title = "Nová vysílací místnost v radioklubu"
perex_e = "
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skaldu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
perex_e = "
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skladu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Radioklub", "2011"]
+++
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skaldu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
Již delší čas jsme v radioklubu uvažovali o přeměně skaldu na vysílací místnost. Na konci školního roku jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Následovalo mnoho a mnoho práce. Jak jsme se s tímto úkolem vypořádali, více uvnitř článku.
.
Zde se můžete podívat, jak vysílací místnost vznikala. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří veliký dík!
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment