Commit bf871dcd authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent b0a59626
+++
title = "CQ World Wide DX - RTTY - 2011"
perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
perex_e = "I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "HF", "2012", "CQWW"]
+++
I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
I tento rok jsme se zúčastnili největšího radiodálnopisného závodu. Překrásné babí léto a skvělá pohoda po celý závod. Zase opět po dlouhé době byly i podmínky na vyšších pásmech. I tento rok jsme nejeli celých 48hodin, ale i tak jsme překonali dva roky starý radioklubový rekord.
.
.
.
Značka: **OL7C**Závod: CQ World Wide DX - RTTY - 24\. - 25\. 9\. 2011[oficiální web závodu](http://www.cqwwrtty.com/) - [3830 výsledek](http://lists.contesting.com/archives/cgi-bin/namazu.cgi?query=OL7C&submit=Search!&idxname=3830&max=10&result=normal&sort=date%3Alate) - [odeslat vlastní výsledek do 3830](http://www.hornucopia.com/3830score/)
..Contest         : CQ World Wide DX Contest
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment