Verified Commit c35dd78b authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová
Browse files

Obrázky

A konečně jsem to i pushnul...
parent f15f6193
......@@ -19,7 +19,7 @@ Z teplých pelíšků se nám moc nechtělo, protože počasí bylo dost sychrav
V první hodině závodu se Míra OK1DUB statečně, ale dost frustrovaně rval s Wintestem a ovládáním zařízení, což samozřejmě odnesl rate v začátku závodu. I přesto, že Míra OK1DUB celý uplynulý rok nesáhl na klíč a jediný telegrafní provoz, co za tu dobu slyšel, byly letecké radiomajáky, tak se mu dle jeho slov po krátkém rozchytání docela dobře vysílalo. Výjimku tvořilo ovládání Wintestu, který neměl dva roky v ruce, a tam to byla zpočátku opravdu tragédie. Na příposlechu Mírovi sekundoval Pavel OK1AW, který ho doplňoval první dvě hodiny, kdy jsme udělali 36 (62;45) + 44 (45;39) QSO/h a 13 (18;12) +12 (16;7) tis. b/h – v závorce jsou hodnoty loňského a předloňského roku. Po prvních dvou hodinách nastoupil po Mírovi OK1DUB Vláďa OK1FIK a hned udělal nejvyšší počet spojení za jednu hodinu - 45 (47;40) QSO, což bylo 14 (15;12) tis. bodů. Za první tři hodiny závodu jsme tedy dosáhli o 29 QSO a 10 tis. bodů horší výsledek než loni. Bylo to hlavně způsobeno výpadkem v první hodině závodu, kdy se Míra trápil za klíčem a Vláďa si v poklidu rozebíral KV antény. Pátou a šestou hodinu odsloužil u zařízení Pavel OK1AW. Tou dobou jsme v rozšířené sestavě o Honzu OK5XM, Zdenka OK1ZES a Pavla OK1PRI sledovali vývoj závodu ve společenské místnosti na plátně, na které jsme si promítali pracovní plochu Wintestu. Tak jsme mohli ocenit, popíjeje lahodný horký nápoj JumanJi připravený Pavlem OK1PRI, průběh sedmé a osmé hodiny závodu, kdy u zařízení seděl opět Míra OK1DUB, který si zřejmě chtěl vynahradit pomalejší rozjezd závodu a udělal za našeho mohutného povzbuzování 41 a 43 QSO/h s bodovým výnosem 14 a 13 tis. bodů, což by byla asi nejlepší dvouhodinovka závodu, kdyby se v neděli dopoledne nekonala přehlídka stanic z Velké Británie.
![OK1DUB](/upload/ok1-36134/photo/15_11_a1/OK1DUB.JPG)
![OK1DUB](OK1DUB.JPG)
# Neděle
Noc proběhla poměrně klidně s hodinovým průměrem 7 QSO a 4 tis bodů. Jediným negativem jinak klidného nočního průběhu závodu byla porucha rotátoru našeho „velkého ucha“ - čtyřčete 10 el.. Antény zůstaly natočeny na sever, odkud to opravdu nechodilo. Ráno a dopoledne hodně scházel tento systém ve směru na JZ a Z odkud začala chodit dlouhá spojení.  Ve druhé polovině závodu, kdy začali chodit Angličani, jako na běžícím páse se Mírovi OK1DUB občas stávalo, že ve výpisu posledních spojení v deníku převládaly lokátorové čtverce IO, což je opravdu poněkud nezvyklé :-). Nejlepší dvouhodinovkou byla doba mezi devátou a jedenáctou hodinou UTC, kdy jsme udělali 17 z 35 v A1c námi udělaných stanic z Velké Británie. Největší satisfakce se Mírovi dostalo asi patnáct minut před koncem závodu, kdy se mu podařilo udělat ODX do Skotska GM4JJJ z IO86GB 1248 km. Odměnou mu bylo divoké bušení na dveře vysílací místnosti :-) .
......@@ -38,6 +38,6 @@ Závěrem chci všem poděkovat za super zážitek v rekordním A1c, kdy se př
- RIG: IC756PROIII + TRV Sitno MkII + 4xPA celkem 2800W
- SW: [Win-Test](http://www.win-test.com/)
![](/upload/ok1-36134/photo/15_11_a1/01.JPG) ![](/upload/ok1-36134/photo/15_11_a1/02.JPG) ![](/upload/ok1-36134/photo/15_11_a1/03.JPG)
![](01.JPG) ![](02.JPG) ![](03.JPG)
[Fotogalerie](index.php/fotogalerie/category/155-2015-a1c)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment