Commit c771ee98 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent ccb43008
+++
title = "Jednoduchý stmívač"
perex_e = "Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
perex_e = "Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
Stmívač pracuje tak, že pokud na bázi fototranzistoru T1 dopadá světlo, tranzistor T2 není sepnut a tedy nesvítí ani LED1 nebo není sepnut výstup OUT. Jakmile se fototranzistor zastíní, T1 sepne. Citlivost lze nastavit trimrem R1.
.
.
![](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/01.jpg)Schéma:
![schema](/upload/ok1wmr/clanky/stmivac/sch.png).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment