Commit ced3d16c authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 7254045b
+++
title = "K čemu se hodí Reverse Beacon Network"
perex_e = "
Vždy když si začnu myslet, že už mě nic nového a převratného nemůže překvapit, přijde něco co, mě zase posadí na zem. Stejně takhle jsem si myslel, že závody a provoz na krátkých vlnách už nic významného ovlivnit nemůže. A pak přišly SDR přijímače Skimmery a Reverse Beacon Network a já se těším, co si lidi na lidi zase vymyslí. K čemu jsou tyhle věci dobré a jak nám pomáhají se snažím popsat v následujícím článku.
.
perex_e = "
Vždy když si začnu myslet, že už mě nic nového a převratného nemůže překvapit, přijde něco co, mě zase posadí na zem. Stejně takhle jsem si myslel, že závody a provoz na krátkých vlnách už nic významného ovlivnit nemůže. A pak přišly SDR přijímače Skimmery a Reverse Beacon Network a já se těším, co si lidi na lidi zase vymyslí. K čemu jsou tyhle věci dobré a jak nám pomáhají se snažím popsat v následujícím článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Vždy když si začnu myslet, že už mě nic nového a převratného nemůže překvapit, přijde něco co, mě zase posadí na zem. Stejně takhle jsem si myslel, že závody a provoz na krátkých vlnách už nic významného ovlivnit nemůže. A pak přišly SDR přijímače Skimmery a Reverse Beacon Network a já se těším, co si lidi na lidi zase vymyslí. K čemu jsou tyhle věci dobré a jak nám pomáhají se snažím popsat v následujícím článku.
.
Vždy když si začnu myslet, že už mě nic nového a převratného nemůže překvapit, přijde něco co, mě zase posadí na zem. Stejně takhle jsem si myslel, že závody a provoz na krátkých vlnách už nic významného ovlivnit nemůže. A pak přišly SDR přijímače Skimmery a Reverse Beacon Network a já se těším, co si lidi na lidi zase vymyslí. K čemu jsou tyhle věci dobré a jak nám pomáhají se snažím popsat v následujícím článku.
.
**Jak to funguje**Jako všechno geniální je to prosté. Klasický maják nepřetržitě vysílá signál a my se snažíme určit jakou sílou signálu jej slyšíme na našich přijímačích. U systému Reverse Beacon Network (Reverzní Majáková Síť) je tomu přesně naopak. My vysíláme signály a tento zvláštní druh majáku naše signály přijímá, vyhodnocuje, dekóduje a získané informace odesílá do sítě. Označení maják není zcela přesný, jde o [SDR](http://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C4%9B_definovan%C3%A9_r%C3%A1dio), softwarový prijímač, který pomocí programu zpracovává velkou šířku pásma a dekóduje naše telegrafní vysílání. Takovéto přijímače se označují CW Smimmer. Popis, jak takový CW skimmer vypadá, je krásně vidět zde na [stránkách českého skimmeru OL5Q](http://ol5q.nagano.cz/skimmer.html). Výstupem ze skimmerů jsou informace: kmitočet, značka stanice volající CQ na tomto kmitočtu, síla signálu a rychlost vysílání s jakou jej skimmer přijal na vstupu svého přijímače. Tedy jde o informaci podobnou výpisu z [DX clusteru](http://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=What_is_a_DX_cluster%3F). Těchto přijímačů je po světě již více a tyto informace jsou z nich shromažďovány právě v [Reverse Beacon Network](http://reversebeacon.net/). Zde je [seznam skimmerů](http://reversebeacon.net/skimmers.php) připojených do této sítě.
**K čemu je to dobré**
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment