Commit db5f46ac authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent cc617efa
+++
title = "AVR - LED panel s ATmega8"
perex_e = "Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
.
perex_e = "Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
.
Tato konstrukce slouží k prvnímu seznámení s mikroprocesory od firmy Atmel. Jde o jednoduché zapojení, kde  jsme na jeden port připojili LED diody. Na jednoduchých příkladech programů budeme postupně pronikat do tajů jednočipů. Více uvnitř článku.
.
Zde můžete najít články a výukové programy s popisem, které budeme zkoušet na tomto zapojení.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment