Commit eb298d0d authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 90cb23cf
+++
title = "Kontestový provoz v pásmu 144 MHz ve Slovinsku"
perex_e = "
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
perex_e = "
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
Jeho rozbor vychází z toho, že VKV TRXy se pro kontestový provoz vůbec nehodí např FT-847 má IIP3 - 13 dBm ([http://www.sm5bsz.com/<wbr>dynrange/rig_compare.htm#144_<wbr>FT847](http://www.sm5bsz.com/dynrange/rig_compare.htm#144_FT847)) nemluvě o spektrální "čistotě".oscilátoru, závěsu a nakonec i vysílaného výkonu.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment