Commit eb298d0d authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 90cb23cf
+++ +++
title = "Kontestový provoz v pásmu 144 MHz ve Slovinsku" title = "Kontestový provoz v pásmu 144 MHz ve Slovinsku"
perex_e = " perex_e = "
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku. zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
. .
" "
tags = ["Článek"] tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++ +++
Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu Robi S53WW na svých webowých stránkách uveřejnil analýzu stavu
kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru kontestového mulibeam provozu ve Slovinsku, který se podle jeho rozboru
velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci velmi podobá stavu v českých zemích. U nás je stav díky koncentraci
některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku. zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
. .
Jeho rozbor vychází z toho, že VKV TRXy se pro kontestový provoz vůbec nehodí např FT-847 má IIP3 - 13 dBm ([http://www.sm5bsz.com/<wbr>dynrange/rig_compare.htm#144_<wbr>FT847](http://www.sm5bsz.com/dynrange/rig_compare.htm#144_FT847)) nemluvě o spektrální "čistotě".oscilátoru, závěsu a nakonec i vysílaného výkonu. Jeho rozbor vychází z toho, že VKV TRXy se pro kontestový provoz vůbec nehodí např FT-847 má IIP3 - 13 dBm ([http://www.sm5bsz.com/<wbr>dynrange/rig_compare.htm#144_<wbr>FT847](http://www.sm5bsz.com/dynrange/rig_compare.htm#144_FT847)) nemluvě o spektrální "čistotě".oscilátoru, závěsu a nakonec i vysílaného výkonu.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment