Commit eb298d0d authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 90cb23cf
......@@ -9,7 +9,7 @@ některých kW stanic ještě o něco horší. Jeho analýza mne natolik
zaujala, že jsem ji přeložil a naleznete ji ke stažení v češtině. Více uvnitř článku.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment