Commit f15f6193 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 88ac3cb8
+++
title = "VHF contest 2011"
perex_e = "
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili vrcholu 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
.
.
.
.
perex_e = "
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili vrcholu 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
.
.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Závody", "VHF", "2011"]
+++
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili vrcholu 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
.
.
.
.
Za nezvykle krásného počasí jsme se zúčastnili vrcholu 2m závodní sezóny. Více o našem závodění se dočtete uvnitř článku.
.
.
.
.
Letos nás v úterý 22\. srpna poctil návštěvou Zeus vládce blesků a hromů a předvedl nám svoji sílu. Jedním úderem blesku do vrcholu Blatenského kopce vyřadil webovou kameru, od kotvy stožáru vyryl podzemním výbojem rýhu do lesa, přes pojistky v přípojkové skříni, keré roztrhal přeskočil vypnuté jističe do elektroinstalace, vypálil žárovky, zničil dva ovladače rotátoru, poškodil rozvaděč PTT, tříštivě roztrhl spínaný zdroj datového switche. To byly škody na našem zařízení, ale tím to „naštěstí“ nekončilo. Na rozhledně mají místní internetoví provideři své spoje a některé z nich také odešly, což se pro nás ukázalo jako obrovská výhoda. Jeden z jejich 10 GHz spojů nám totiž ozařoval anténu 18 el na JV a pokrýval 2m pásmo cvrlikavým šumem na úrovni S7. Díky vyšší moci zařídivší odchod nezbedného linku do galium-arzenidového nebe jsme se zbavili nepříjemného rušení z bodově velmi výnosného směru. Nicméně to bylo za poměrně vysokou cenu finanční, ale i pracovního nasazení na odstraňování závad.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment