Commit fea388c2 authored by Miroslav Koncik's avatar Miroslav Koncik
Browse files

Doplněny tagy

parent 021c3f47
+++
title = "USBasp programátor AVR"
perex_e = "Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
.
.
perex_e = "Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
.
.
"
tags = ["Článek"]
tags = ["Článek", "Bastlení", "Konstrukce", "2011"]
+++
Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
.
.
Při práci s programovatelnými obvody je potřeba taky mikroprocesory naprogramovat. To můžete udělat jako my třeba programátorem z LPT portu. Ale možná se dostanete do problému (jako my), že váš počítač nemá LPT port... nezbude než programátor zajistit jinak. Buď si programátor do USB můžete koupit nebo pokud rádi bastlíte je právě pro vás tento článek.
.
.
Původní autor projektu [USBasp](http://www.fischl.de/usbasp/). My jsme si jenom překreslili plošný spoj a dali "naše" součástky. Vše ostatní převzato ze stránek autora. Je také nutné ovšem procesor v tomto programátoru nejprve naprogramovat, aby fungoval správně.
![](/upload/ok1wmr/clanky/avr_programator/02.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/avr_programator/01.jpg)![](/upload/ok1wmr/clanky/avr_programator/04.jpg)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment