Commit 017a266d authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Opraveno neukládání HEXu do výsledného archivu, opraven standart C pro překlad

parent 41998608
Pipeline #338 passed with stage
in 7 seconds