Commit b90131ff authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Updated README - add sch & brd

parent 16948406
......@@ -7,4 +7,13 @@ Cílem tohoto projektu je vytvořit stavebnici pájecí stanice, kterou si mohou
Koncept je takový, že stavebnice bude obsahovat řídící jednotku mikropájky a dále se k ní připojí:
- Zdroj 24V ([odkaz](http://www.tme.eu/cz/details/gs60a24-p1j/napajeci-adaptery-do-zasuvky/mean-well/))
- Pájecí pero ([odkaz](http://www.tme.eu/cz/details/pensol-iron-n/pajeci-stanice-nahradni-soucastky/sorny-roong-industrial/))
- Stojánek ([odkaz](http://www.tme.eu/cz/details/sr-sh814/podstavce-a-podavace-cinu/sorny-roong-industrial/))
\ No newline at end of file
- Stojánek ([odkaz](http://www.tme.eu/cz/details/sr-sh814/podstavce-a-podavace-cinu/sorny-roong-industrial/))
***
### Schéma
![Schéma](safe-soldering-station-schema.png)
***
### DPS
![DPS](safe-soldering-station-pcb.png)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment