Commit ef7b2b25 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Add initial boost converter model

parent c8f7fbce
......@@ -8,6 +8,7 @@
*autosave*
#*cache*
*_saved_*
*.sch-bak
#Eagle
*.b#*
......@@ -39,3 +40,25 @@
**.idea/
**cmake-build-debug/
**cmake-build-release/
# Latex
*.aux
*.log
*.in
*.out
*.lua
*.pdf
*.synctex.gz
*.tex.bak
*.toc
*.dvi
*.tdo
*.bak
*.bbl
*.blg
*.bbl
*.bcf
*.blg
*.xml
*.lof
*.lot
\documentclass[a4paper, oneside, 12pt, final, hidelinks]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{siunitx}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[final]{pdfpages}
\usepackage{outlines}
\usepackage{minted}
\usepackage{physics}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{nicematrix}
%\usepackage{showframe}
\sisetup{range-phrase = \text{--}, group-separator = \text{\,}, group-four-digits = true, output-decimal-marker = {,}}
\MakeOuterQuote{"}
\setminted
{
frame=lines,
framesep=2mm,
baselinestretch=1.2,
fontsize=\footnotesize,
linenos=true,
}
\setmintedinline[c++]
{
frame=none,
baselinestretch=1.2,
fontsize=\footnotesize,
linenos=false,
}
\begin{document}
\title{Model zvyšujícího měniče digitronových hodin}
%\author{Martin Vítek}
\maketitle
%
%\tableofcontents
%\newpage
\section{Zvyšující měnič}
\begin{figure}[!h]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{../BP/pictures/zvysujici_menic}
\end{figure}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\section{Q24 v uzavřeném stavu}
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[width=.9\textwidth]{boost_model/boost_model_closed.pdf}
\end{figure}
\begin{align}
U_{in} &= (R_{62} + R_{Q25} + R_{L3})i_l + L_3\derivative{i_l}{t} + R_{Q24}i_l \\
-C_{out}\derivative{u_c}{t} &= \frac{u_c}{R_{63}+R_{load}}
\end{align}
\vspace{1em}
\centerline{}
\begin{align}
\derivative{i_l}{t} &= \frac{1}{L_3}U_{in}-\frac{R_{62}+R_{Q25}+R_{L3}+R_{Q24}}{L_3}i_l \\
\derivative{u_c}{t} &= -\frac{1}{C_{out}(R_{63}+R_{load})}u_c
\end{align}
\vspace{1em}
\centerline{}
\begin{align}
%\renewcommand\arraystretch{1.3}
\derivative{}{t}
\begin{bNiceMatrix} i_l \\ i_c \end{bNiceMatrix}
&=
\begin{bNiceMatrix}
-\frac{R_{62}+R_{Q25}+R_{L3}+R_{Q24}}{L_3} & 0 \\
0 & -\frac{1}{C_{out}(R_{63}+R_{load})}
\end{bNiceMatrix}
\begin{bNiceMatrix}i_l \\ u_c \end{bNiceMatrix}
+
\begin{bNiceMatrix} \frac{1}{L_3} \\ 0 \end{bNiceMatrix}
U_{in}
\end{align}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\section{Q24 v otevřeném stavu}
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[width=.9\textwidth]{boost_model/boost_model_opened.pdf}
\end{figure}
\begin{align}
U_{in} &= (R_{62} + R_{Q25} + R_{L3})i_l + L_3\derivative{i_l}{t} + R_{s_{D6}}i_l + u_c \\
C_{out}\derivative{u_c}{t} &= i_l - \frac{u_c}{R_{63}+R_{load}}
\end{align}
\vspace{1em}
\centerline{}
\begin{align}
\derivative{i_l}{t} &= \frac{1}{L_3}(U_{in}-u_c)-\frac{R_{62}+R_{Q25}+R_{L3}+R_{s_{D6}}}{L_3}i_l \\
\derivative{u_c}{t} &= \frac{1}{C_{out}}i_l-\frac{1}{C_{out}(R_{63}+R_{load})}u_c
\end{align}
\vspace{1em}
\centerline{}
\begin{align}
\derivative{}{t}
\begin{bmatrix} i_l \\ i_c \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
-\frac{R_{62}+R_{Q25}+R_{L3}+R_{s_{D6}}}{L_3} & -\frac{1}{L_3} \\
\frac{1}{C_{out}} & -\frac{1}{C_{out}(R_{63}+R_{load})}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}i_l \\ u_c \end{bmatrix}
+
\begin{bmatrix} \frac{1}{L_3} \\ 0 \end{bmatrix}
U_{in}
\end{align}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\section{"Zprůměrování" stavového modelu}
\begin{align}
\overline{A} =A_1d + A_2(1-d) \\
\overline{B} = B_1d + B_2 (1-d)
\end{align}
$A_1$, $B_1$ - Q24 v uzavřeném stavu, $A_2$, $B_2$ - Q24 v otevřeném stavu.
\vspace{1em}
\centerline{}
\begin{align}
\derivative{}{t}
\begin{bmatrix} i_l \\ i_c \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
-\frac{R_{62}+R_{Q25}+R_{L3}+R_{s_{D6}}}{L_3} & -\frac{1-d}{L_3} \\
\frac{1-d}{C_{out}} & -\frac{1}{C_{out}(R_{63}+R_{load})}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}i_l \\ u_c \end{bmatrix}
+
\begin{bmatrix} \frac{1}{L_3} \\ 0 \end{bmatrix}
U_{in}
\end{align}
\subsection{Odezva otevřené smyčky pro různé hodnoty střídy}
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[width=1\textwidth, trim=4.8cm 1cm 4.3cm 1.8cm,clip]{figures/open_loop_response}
\end{figure}
\end{document}
EESchema Schematic File Version 5
EELAYER 33 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 3 3
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
Comment5 ""
Comment6 ""
Comment7 ""
Comment8 ""
Comment9 ""
$EndDescr
Connection ~ 7100 3700
Wire Wire Line
4500 3450 4600 3450
Wire Wire Line
4600 3450 4600 4100
Wire Wire Line
4750 3250 4500 3250
Wire Wire Line
5050 3250 5150 3250
Wire Wire Line
5450 3250 5550 3250
Wire Wire Line
5850 3250 5950 3250
Wire Wire Line
5950 3250 5950 3600
Wire Wire Line
5950 3900 5950 4150
Wire Wire Line
6450 3250 6450 3600
Wire Wire Line
6450 3250 7100 3250
Wire Wire Line
6450 3900 6450 4150
Wire Wire Line
7100 3250 7100 3350
Wire Wire Line
7100 3650 7100 3700
Wire Wire Line
7100 3700 7100 3750
Wire Wire Line
7100 3700 7600 3700
Wire Wire Line
7100 4050 7100 4150
Wire Wire Line
7500 3900 7500 4150
Wire Wire Line
7600 3900 7500 3900
Text Notes 4350 3400 2 50 ~ 0
Uin
Text Notes 5550 3050 2 50 ~ 0
il\n→
Text Notes 5900 3500 2 50 ~ 0
↓is
Text Notes 6400 3500 2 50 ~ 0
↓ic
Text Notes 6650 3050 2 50 ~ 0
iout\n→
Text Notes 7950 3850 2 50 ~ 0
Uout
$Comp
L Connector:TestPoint ~
U 1 1 5E908115
P 4500 3250
AR Path="/5E91C639/5E908115" Ref="~" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E908115" Ref="~" Part="1"
F 0 "~" V 4306 3323 50 0000 C CNN
F 1 "~" V 4397 3323 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4700 3250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4700 3250 50 0001 C CNN
1 4500 3250
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Connector:TestPoint ~
U 1 1 5E908108
P 4500 3450
AR Path="/5E91C639/5E908108" Ref="~" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E908108" Ref="~" Part="1"
F 0 "~" V 4306 3523 50 0000 C CNN
F 1 "~" V 4397 3523 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4700 3450 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4700 3450 50 0001 C CNN
1 4500 3450
0 -1 1 0
$EndComp
$Comp
L Connector:TestPoint ~
U 1 1 5E904006
P 7600 3700
AR Path="/5E91C639/5E904006" Ref="~" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E904006" Ref="~" Part="1"
F 0 "~" V 7555 3888 50 0000 L CNN
F 1 "~" V 7645 3888 50 0000 L CNN
F 2 "" H 7800 3700 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7800 3700 50 0001 C CNN
1 7600 3700
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L Connector:TestPoint ~
U 1 1 5E90DDA8
P 7600 3900
AR Path="/5E91C639/5E90DDA8" Ref="~" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E90DDA8" Ref="~" Part="1"
F 0 "~" V 7555 4088 50 0000 L CNN
F 1 "~" V 7645 4088 50 0000 L CNN
F 2 "" H 7800 3900 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7800 3900 50 0001 C CNN
1 7600 3900
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E90810E
P 4600 4100
AR Path="/5E91C639/5E90810E" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E90810E" Ref="#PWR?" Part="1"
F 0 "#PWR?" H 4600 3850 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 4605 3927 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4600 4100 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4600 4100 50 0001 C CNN
1 4600 4100
-1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E8FECAB
P 5950 4150
AR Path="/5E91C639/5E8FECAB" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E8FECAB" Ref="#PWR?" Part="1"
F 0 "#PWR?" H 5950 3900 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5955 3977 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5950 4150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5950 4150 50 0001 C CNN
1 5950 4150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E9022A6
P 6450 4150
AR Path="/5E91C639/5E9022A6" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E9022A6" Ref="#PWR?" Part="1"
F 0 "#PWR?" H 6450 3900 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 6455 3977 50 0000 C CNN
F 2 "" H 6450 4150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 6450 4150 50 0001 C CNN
1 6450 4150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E9054E2
P 7100 4150
AR Path="/5E91C639/5E9054E2" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E9054E2" Ref="#PWR?" Part="1"
F 0 "#PWR?" H 7100 3900 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7105 3977 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7100 4150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7100 4150 50 0001 C CNN
1 7100 4150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5E90DDB0
P 7500 4150
AR Path="/5E91C639/5E90DDB0" Ref="#PWR?" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E90DDB0" Ref="#PWR?" Part="1"
F 0 "#PWR?" H 7500 3900 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7505 3977 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 4150 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7500 4150 50 0001 C CNN
1 7500 4150
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:L L3
U 1 1 5E900234
P 5700 3250
AR Path="/5E91C639/5E900234" Ref="L3" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E900234" Ref="L3" Part="1"
F 0 "L3" V 5800 3250 50 0000 C CNN
F 1 "680μH" V 5600 3250 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5700 3250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5700 3250 50 0001 C CNN
1 5700 3250
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L Device:R R62
U 1 1 5E8FEDD4
P 4900 3250
AR Path="/5E91C639/5E8FEDD4" Ref="R62" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E8FEDD4" Ref="R62" Part="1"
F 0 "R62" V 5000 3250 50 0000 C CNN
F 1 "200mΩ" V 4800 3250 50 0000 C CNN
F 2 "" V 4830 3250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 4900 3250 50 0001 C CNN
1 4900 3250
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L Device:R RQ25
U 1 1 5E8FF660
P 5300 3250
AR Path="/5E91C639/5E8FF660" Ref="RQ25" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E8FF660" Ref="RQ25" Part="1"
F 0 "RQ25" V 5400 3250 50 0000 C CNN
F 1 "23mΩ" V 5200 3250 50 0000 C CNN
F 2 "" V 5230 3250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5300 3250 50 0001 C CNN
1 5300 3250
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L Device:R RQ24
U 1 1 5E901024
P 5950 3750
AR Path="/5E91C639/5E901024" Ref="RQ24" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E901024" Ref="RQ24" Part="1"
F 0 "RQ24" H 6020 3795 50 0000 L CNN
F 1 "380mΩ" H 6020 3705 50 0000 L CNN
F 2 "" V 5880 3750 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 5950 3750 50 0001 C CNN
1 5950 3750
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:R R63
U 1 1 5E916492
P 7100 3500
AR Path="/5E91C639/5E916492" Ref="R63" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E916492" Ref="R63" Part="1"
F 0 "R63" H 7170 3545 50 0000 L CNN
F 1 "4.7Ω" H 7170 3455 50 0000 L CNN
F 2 "" V 7030 3500 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7100 3500 50 0001 C CNN
1 7100 3500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:R Rload
U 1 1 5E90BD7A
P 7100 3900
AR Path="/5E91C639/5E90BD7A" Ref="Rload" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E90BD7A" Ref="Rload" Part="1"
F 0 "Rload" H 7170 3945 50 0000 L CNN
F 1 "≈12kΩ" H 7170 3855 50 0000 L CNN
F 2 "" V 7030 3900 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7100 3900 50 0001 C CNN
1 7100 3900
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:C Cout
U 1 1 5E902043
P 6450 3750
AR Path="/5E91C639/5E902043" Ref="Cout" Part="1"
AR Path="/5E91D551/5E902043" Ref="Cout" Part="1"
F 0 "Cout" H 6565 3795 50 0000 L CNN
F 1 "1.41μH" H 6565 3705 50 0000 L CNN
F 2 "" H 6488 3600 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 6450 3750 50 0001 C CNN
1 6450 3750
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "~" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )
update=Fri 03 Apr 2020 20:42:57 CEST
version=1
last_client=kicad
[general]
version=1
RootSch=
BoardNm=
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
CopperEdgeClearance=0.000000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]
[SchematicFrame]
version=1
[sheetnames]
1=00000000-0000-0000-0000-00005e8e0fab:
EESchema Schematic File Version 5
EELAYER 33 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""