Commit 7861b01d authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Updated, add EN version

parent 4a2427ca
Pipeline #1069 passed with stage
in 16 minutes and 7 seconds
......@@ -3,10 +3,21 @@
\usepackage[czech]{babel}
% Commands for texts in multiple languages
\newif\ifen
\newif\ifcz
\newcommand{\en}[1]{\ifen#1\fi}
\newcommand{\cz}[1]{\ifcz#1\fi}
% Enable specific language (cz/en)
\entrue
% Color for highlights
% Awesome Colors: awesome-emerald, awesome-skyblue, awesome-red, awesome-pink, awesome-orange
% awesome-nephritis, awesome-concrete, awesome-darknight
\colorlet{awesome}{awesome-red}
\colorlet{awesome}{graytext}
% Uncomment if you would like to specify your own color
% \definecolor{awesome}{HTML}{CA63A8}
......@@ -31,10 +42,11 @@
% \photo{./examples/profile.png}
\name{Martin}{Vítek}
%\position{Software Architect{\enskip\cdotp\enskip}Security Expert}
\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}
\cz{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}}
\en{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Czech Republic}}
\mobile{+420 728 762 610}
\email{martiv@kte.zcu.cz}
\email{fotomartinkv@gmail.com}
%\homepage{www.posquit0.com}
%\github{posquit0}
%\linkedin{posquit0}
......
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Vzdělání}
\cz{\cvsection{Vzdělání}}
\en{\cvsection{Education}}
%-------------------------------------------------------------------------------
......@@ -10,6 +12,34 @@
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Ph.D. očekáváno v roce 2023 - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
{} % Location
{2019 - dodnes} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Téma dizertační práce - Nástroje a algoritmy pro kolektivní spolupráci miniaturních robotů ovládaných elektromagnetickým polem.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Ph.D. expected in 2023 - study programme Electrical Engineering and Informatics} %specialization in electrotechnics % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2019 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Doctoral thesis - Tools and Algorithms for Collective Cooperation of Miniature Robots Actuated by Electromagnetic Field.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Ing. - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
......@@ -20,7 +50,23 @@
\item {Diplomová práce - Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Ing. - study programme Electrical Engineering and Informatics, specialization in automotive electronics } %specialization Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2017 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Master thesis - Device for Mapping Stationary Magnetic Field in Plane.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Bc. - studijní program Aplikovaná elektrotechnika, obor Aplikovaná elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
......@@ -31,7 +77,19 @@
\item {Bakalářská práce - Moderní řešení digitronových hodin.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Bc. - study programme Applied Electrical Engineering} % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2014 - 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Bachelor thesis - Modern Solution of Nixie Clock.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Praxe}
\cz{\cvsection{Praxe}}
\en{\cvsection{Work Experience}}
%-------------------------------------------------------------------------------
......@@ -10,23 +11,39 @@
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title
{PEVEKO, spol. s.r.o.} % Organization
{}%Uherské hradiště, Česká republika} % Location
{2018 - 2019} % Date(s)
{PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{}%Uherské Hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Contract research at the University of West Bohemia} % Job title
{PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{Uherské Hradiště, Czech Republic}%Uherské hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developed control unit for smart ball valves - hardware design, firmware, EMC testing.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
\cz{
\cventry
{Vedoucí vývojového týmu} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{}%Plzeň, Česká republika} % Location
{2014 - 2019} % Date(s)
{2014 - dodnes} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj samoobslužné půjčovny koloběžek.}
......@@ -34,8 +51,25 @@
\item {Komunikace s dodavateli.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Head of the development team} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{Pilsen, Czech Republic} % Location
{2014 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developing a self-service scooter rental system for Pilsen.}
\item {Developing electronics, mechanical parts, firmware, software, administrating Linux systems.}
\item {Communicating with contractors and suppliers.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Letní brigáda} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
......@@ -50,20 +84,39 @@
\item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Summer job} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
{Horní Slavkov, Czech Republic} % Location
{2016, 2017, 2018} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Repairs of industrial electronics - variable-frequency drives, power supplies, hydraulics valves.}
\item {Developed device for injecting disinfection to bottles on the production line (Spak Foods s.r.o.).}
\item {Developed device for precise measurement of wheel angle in production (ZF Staňkov s.r.o.).}
\item {Developed converter between old VFD interface and new LCD.}
\item {Administrated Linux systems - network drive, high availability, fixes of the information system, backups.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Technik elektroniky} % Job title
{\cz{Technik elektroniky}
\en{Electronic engineer}} % Job title
{Scientica Agency, s.r.o.} % Organization
{}%Praha, Česká republika} % Location
{\en{Prague, Czech Republic}}%Praha, Česká republika} % Location
{2016-2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
\item {Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Vývoj zařízení pro měření a zobrazení náklonu lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {\cz{Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
\en{Installed, diagnosed and repaired electronics in exposition Mathatlon in Techmania Science Center.}}
\item {\cz{Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\en{Developed controller for skiing simulator (motor driver and angle display).}}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Ocenění}
\cz{\cvsection{Ocenění}}
\en{\cvsection{Honors}}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
......@@ -11,31 +11,42 @@
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Stipendium primátora města Plzně} % Award
{} % Event
{\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
\en{}} % Award
{\en{Dean's Award for master thesis}} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
{2019} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{1. místo,} % Award
{Studentská vědecká a odborná činnost} % Event
{\cz{Stipendium primátora města Plzně}
\en{}} % Award
{\en{Scholarship of the mayor of Pilsen}} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci} % Award
{} % Event
{\cz{1. místo}
\en{}}% Award
{\cz{Studentská vědecká a odborná činnost}
\en{1\textsuperscript{st} place in University Student Research Competition}} % Event
{} % Location
{2017} % Date(s)
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{3. místo,} % Award
{Středoškolská odborná činnost} % Event
{\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
\en{}} % Award
{\en{Dean's Award for bachelor thesis}} % Event
{} % Location
{2011} % Date(s)
{2017} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
% \cvhonor
% {3. místo,} % Award
% {Středoškolská odborná činnost} % Event
% {} % Location
% {2011} % Date(s)
\end{cvhonors}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Dovednosti}
\cz{\cvsection{Dovednosti}}
\en{\cvsection{Skills}}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cvskills}
%---------------------------------------------------------
%---------------------------------}------------------------
\cvskill
{Programování} % Category
{\cz{Programování}
\en{Programming}} % Category
{C++, C, Java, Bash, HTML, CSS, JavaScript} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{Embedded HW} % Category
{vývoj, testování, opravy} % Skills
{\cz{vývoj, testování, opravy}
\en{development, testing, repairs}} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
......@@ -26,18 +28,21 @@
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{Další} % Category
{\cz{Další}
\en{Other}} % Category
{Git, CI/CD, Latex, SolidWorks} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{Jazyky} % Category
{angličtina B2+} % Skills
{\cz{Jazyky}
\en{Languages}} % Category
{\cz{angličtina B2}
\en{English B2}} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{Řidičský průkaz} % Category
{skupina B} % Skills
% \cvskill
% {Řidičský průkaz} % Category
% {skupina B} % Skills
%---------------------------------------------------------
......
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Publikace}
\cz{\cvsection{Publikace}}
\en{\cvsection{Publications}}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries}
\vspace{-5mm}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{M. Vítek, M. Juřík, F. Mach - konference MARSS, 2019} % Role
{Precise Scanner of Magnetic Field Distribution} % Title
{} % Role
{} % Title
{} % Location
{} % Date(s)
{
% \begin{cvitems} % Description(s)
% \item {Konference MARSS 2019.}
% \end{cvitems}
}
{\begin{cvitems}
\item \cz{VÍTEK, Martin, aj. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\en{VÍTEK, Martin, et al. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\end{cvitems}}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment