Commit 7861b01d authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Updated, add EN version

parent 4a2427ca
Pipeline #1069 passed with stage
in 16 minutes and 7 seconds
...@@ -3,10 +3,21 @@ ...@@ -3,10 +3,21 @@
\usepackage[czech]{babel} \usepackage[czech]{babel}
% Commands for texts in multiple languages
\newif\ifen
\newif\ifcz
\newcommand{\en}[1]{\ifen#1\fi}
\newcommand{\cz}[1]{\ifcz#1\fi}
% Enable specific language (cz/en)
\entrue
% Color for highlights % Color for highlights
% Awesome Colors: awesome-emerald, awesome-skyblue, awesome-red, awesome-pink, awesome-orange % Awesome Colors: awesome-emerald, awesome-skyblue, awesome-red, awesome-pink, awesome-orange
% awesome-nephritis, awesome-concrete, awesome-darknight % awesome-nephritis, awesome-concrete, awesome-darknight
\colorlet{awesome}{awesome-red} \colorlet{awesome}{graytext}
% Uncomment if you would like to specify your own color % Uncomment if you would like to specify your own color
% \definecolor{awesome}{HTML}{CA63A8} % \definecolor{awesome}{HTML}{CA63A8}
...@@ -31,10 +42,11 @@ ...@@ -31,10 +42,11 @@
% \photo{./examples/profile.png} % \photo{./examples/profile.png}
\name{Martin}{Vítek} \name{Martin}{Vítek}
%\position{Software Architect{\enskip\cdotp\enskip}Security Expert} %\position{Software Architect{\enskip\cdotp\enskip}Security Expert}
\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika} \cz{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}}
\en{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Czech Republic}}
\mobile{+420 728 762 610} \mobile{+420 728 762 610}
\email{martiv@kte.zcu.cz} \email{fotomartinkv@gmail.com}
%\homepage{www.posquit0.com} %\homepage{www.posquit0.com}
%\github{posquit0} %\github{posquit0}
%\linkedin{posquit0} %\linkedin{posquit0}
......
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE % SECTION TITLE
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Vzdělání} \cz{\cvsection{Vzdělání}}
\en{\cvsection{Education}}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
...@@ -10,6 +12,34 @@ ...@@ -10,6 +12,34 @@
\begin{cventries} \begin{cventries}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Ph.D. očekáváno v roce 2023 - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
{} % Location
{2019 - dodnes} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Téma dizertační práce - Nástroje a algoritmy pro kolektivní spolupráci miniaturních robotů ovládaných elektromagnetickým polem.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Ph.D. expected in 2023 - study programme Electrical Engineering and Informatics} %specialization in electrotechnics % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2019 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Doctoral thesis - Tools and Algorithms for Collective Cooperation of Miniature Robots Actuated by Electromagnetic Field.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry \cventry
{Ing. - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika} % Degree {Ing. - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution {Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
...@@ -20,7 +50,23 @@ ...@@ -20,7 +50,23 @@
\item {Diplomová práce - Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině.} \item {Diplomová práce - Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině.}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
}
\en{
\cventry
{Ing. - study programme Electrical Engineering and Informatics, specialization in automotive electronics } %specialization Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2017 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Master thesis - Device for Mapping Stationary Magnetic Field in Plane.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry \cventry
{Bc. - studijní program Aplikovaná elektrotechnika, obor Aplikovaná elektrotechnika} % Degree {Bc. - studijní program Aplikovaná elektrotechnika, obor Aplikovaná elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution {Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
...@@ -31,7 +77,19 @@ ...@@ -31,7 +77,19 @@
\item {Bakalářská práce - Moderní řešení digitronových hodin.} \item {Bakalářská práce - Moderní řešení digitronových hodin.}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
}
\en{
\cventry
{Bc. - study programme Applied Electrical Engineering} % Degree
{University of West Bohemia, faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2014 - 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Bachelor thesis - Modern Solution of Nixie Clock.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries} \end{cventries}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE % SECTION TITLE
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Praxe} \cz{\cvsection{Praxe}}
\en{\cvsection{Work Experience}}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
...@@ -10,23 +11,39 @@ ...@@ -10,23 +11,39 @@
\begin{cventries} \begin{cventries}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry \cventry
{Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title {Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title
{PEVEKO, spol. s.r.o.} % Organization {PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{}%Uherské hradiště, Česká republika} % Location {}%Uherské Hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2019} % Date(s) {2018 - 2020} % Date(s)
{ {
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.} \item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
}
\en{
\cventry
{Contract research at the University of West Bohemia} % Job title
{PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{Uherské Hradiště, Czech Republic}%Uherské hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developed control unit for smart ball valves - hardware design, firmware, EMC testing.}
\end{cvitems}
}
}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cventry \cz{
\cventry
{Vedoucí vývojového týmu} % Job title {Vedoucí vývojového týmu} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization {Scoobike, s.r.o.} % Organization
{}%Plzeň, Česká republika} % Location {}%Plzeň, Česká republika} % Location
{2014 - 2019} % Date(s) {2014 - dodnes} % Date(s)
{ {
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj samoobslužné půjčovny koloběžek.} \item {Vývoj samoobslužné půjčovny koloběžek.}
...@@ -34,8 +51,25 @@ ...@@ -34,8 +51,25 @@
\item {Komunikace s dodavateli.} \item {Komunikace s dodavateli.}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
}
\en{
\cventry
{Head of the development team} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{Pilsen, Czech Republic} % Location
{2014 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developing a self-service scooter rental system for Pilsen.}
\item {Developing electronics, mechanical parts, firmware, software, administrating Linux systems.}
\item {Communicating with contractors and suppliers.}
\end{cvitems}
}
}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry \cventry
{Letní brigáda} % Job title {Letní brigáda} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization {EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
...@@ -50,20 +84,39 @@ ...@@ -50,20 +84,39 @@
\item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.} \item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
}
\en{
\cventry
{Summer job} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
{Horní Slavkov, Czech Republic} % Location
{2016, 2017, 2018} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Repairs of industrial electronics - variable-frequency drives, power supplies, hydraulics valves.}
\item {Developed device for injecting disinfection to bottles on the production line (Spak Foods s.r.o.).}
\item {Developed device for precise measurement of wheel angle in production (ZF Staňkov s.r.o.).}
\item {Developed converter between old VFD interface and new LCD.}
\item {Administrated Linux systems - network drive, high availability, fixes of the information system, backups.}
\end{cvitems}
}
}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cventry \cventry
{Technik elektroniky} % Job title {\cz{Technik elektroniky}
\en{Electronic engineer}} % Job title
{Scientica Agency, s.r.o.} % Organization {Scientica Agency, s.r.o.} % Organization
{}%Praha, Česká republika} % Location {\en{Prague, Czech Republic}}%Praha, Česká republika} % Location
{2016-2017} % Date(s) {2016-2017} % Date(s)
{ {
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.} \item {\cz{Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
\item {Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.} \en{Installed, diagnosed and repaired electronics in exposition Mathatlon in Techmania Science Center.}}
\item {Vývoj zařízení pro měření a zobrazení náklonu lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.} \item {\cz{Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\en{Developed controller for skiing simulator (motor driver and angle display).}}
\end{cvitems} \end{cvitems}
} }
%---------------------------------------------------------
\end{cventries} \end{cventries}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE % SECTION TITLE
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Ocenění} \cz{\cvsection{Ocenění}}
\en{\cvsection{Honors}}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT % CONTENT
...@@ -11,31 +11,42 @@ ...@@ -11,31 +11,42 @@
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvhonor \cvhonor
{Stipendium primátora města Plzně} % Award {\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
{} % Event \en{}} % Award
{\en{Dean's Award for master thesis}} % Event
{} % Location {} % Location
{2018} % Date(s) {2019} % Date(s)
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvhonor \cvhonor
{1. místo,} % Award {\cz{Stipendium primátora města Plzně}
{Studentská vědecká a odborná činnost} % Event \en{}} % Award
{\en{Scholarship of the mayor of Pilsen}} % Event
{} % Location {} % Location
{2018} % Date(s) {2018} % Date(s)
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvhonor \cvhonor
{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci} % Award {\cz{1. místo}
{} % Event \en{}}% Award
{\cz{Studentská vědecká a odborná činnost}
\en{1\textsuperscript{st} place in University Student Research Competition}} % Event
{} % Location {} % Location
{2017} % Date(s) {2018} % Date(s)
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvhonor \cvhonor
{3. místo,} % Award {\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
{Středoškolská odborná činnost} % Event \en{}} % Award
{\en{Dean's Award for bachelor thesis}} % Event
{} % Location {} % Location
{2011} % Date(s) {2017} % Date(s)
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
% \cvhonor
% {3. místo,} % Award
% {Středoškolská odborná činnost} % Event
% {} % Location
% {2011} % Date(s)
\end{cvhonors} \end{cvhonors}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE % SECTION TITLE
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Dovednosti} \cz{\cvsection{Dovednosti}}
\en{\cvsection{Skills}}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT % CONTENT
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cvskills} \begin{cvskills}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------}------------------------
\cvskill \cvskill
{Programování} % Category {\cz{Programování}
\en{Programming}} % Category
{C++, C, Java, Bash, HTML, CSS, JavaScript} % Skills {C++, C, Java, Bash, HTML, CSS, JavaScript} % Skills
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvskill \cvskill
{Embedded HW} % Category {Embedded HW} % Category
{vývoj, testování, opravy} % Skills {\cz{vývoj, testování, opravy}
\en{development, testing, repairs}} % Skills
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvskill \cvskill
...@@ -26,18 +28,21 @@ ...@@ -26,18 +28,21 @@
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvskill \cvskill
{Další} % Category {\cz{Další}
\en{Other}} % Category
{Git, CI/CD, Latex, SolidWorks} % Skills {Git, CI/CD, Latex, SolidWorks} % Skills
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvskill \cvskill
{Jazyky} % Category {\cz{Jazyky}
{angličtina B2+} % Skills \en{Languages}} % Category
{\cz{angličtina B2}
\en{English B2}} % Skills
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cvskill % \cvskill
{Řidičský průkaz} % Category % {Řidičský průkaz} % Category
{skupina B} % Skills % {skupina B} % Skills
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
......
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE % SECTION TITLE
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Publikace} \cz{\cvsection{Publikace}}
\en{\cvsection{Publications}}
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT % CONTENT
%------------------------------------------------------------------------------- %-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries} \begin{cventries}
\vspace{-5mm}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\cventry \cventry
{M. Vítek, M. Juřík, F. Mach - konference MARSS, 2019} % Role {} % Role
{Precise Scanner of Magnetic Field Distribution} % Title {} % Title
{} % Location {} % Location
{} % Date(s) {} % Date(s)
{ {\begin{cvitems}
% \begin{cvitems} % Description(s) \item \cz{VÍTEK, Martin, aj. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
% \item {Konference MARSS 2019.} \en{VÍTEK, Martin, et al. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
% \end{cvitems} \end{cvitems}}
}
%--------------------------------------------------------- %---------------------------------------------------------
\end{cventries} \end{cventries}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment