Commit 9390fbcc authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Add cv

parent dbd248ae
*.aux
*.log
*.in
*.out
*.lua
*.pdf
*.synctex.gz
*.tex.bak
*.toc
*.dvi
*.tdo
*.bak
*.bbl
*.blg
*.bbl
*.bcf
*.blg
*.xml
*.lof
*.lot
!img/*.pdf
!img/*.xml
\documentclass[11pt, a4paper, final]{awesome-cv}
\geometry{left=1.4cm, top=.8cm, right=1.4cm, bottom=1.8cm, footskip=.5cm}
\usepackage[czech]{babel}
% Color for highlights
% Awesome Colors: awesome-emerald, awesome-skyblue, awesome-red, awesome-pink, awesome-orange
% awesome-nephritis, awesome-concrete, awesome-darknight
\colorlet{awesome}{awesome-red}
% Uncomment if you would like to specify your own color
% \definecolor{awesome}{HTML}{CA63A8}
% Colors for text
% Uncomment if you would like to specify your own color
% \definecolor{darktext}{HTML}{414141}
% \definecolor{text}{HTML}{333333}
% \definecolor{graytext}{HTML}{5D5D5D}
% \definecolor{lighttext}{HTML}{999999}
% Set false if you don't want to highlight section with awesome color
\setbool{acvSectionColorHighlight}{false}
% If you would like to change the social information separator from a pipe (|) to something else
\renewcommand{\acvHeaderSocialSep}{\quad\textbar\quad}
%-------------------------------------------------------------------------------
% PERSONAL INFORMATION
% Comment any of the lines below if they are not required
%-------------------------------------------------------------------------------
% Available options: circle|rectangle,edge/noedge,left/right
% \photo{./examples/profile.png}
\name{Martin}{Vítek}
%\position{Software Architect{\enskip\cdotp\enskip}Security Expert}
\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}
\mobile{+420 728 762 610}
\email{martiv@kte.zcu.cz}
%\homepage{www.posquit0.com}
%\github{posquit0}
%\linkedin{posquit0}
% \gitlab{gitlab-id}
% \stackoverflow{SO-id}{SO-name}
% \twitter{@twit}
% \skype{skype-id}
% \reddit{reddit-id}
% \medium{madium-id}
% \googlescholar{googlescholar-id}{name-to-display}
%% \firstname and \lastname will be used
% \googlescholar{googlescholar-id}{}
% \extrainfo{extra informations}
%\quote{``Be the change that you want to see in the world."}
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{document}
% Print the header with above personal informations
% Give optional argument to change alignment(C: center, L: left, R: right)
\makecvheader
% Print the footer with 3 arguments(<left>, <center>, <right>)
% Leave any of these blank if they are not needed
%\makecvfooter
% {\today}
% {Claud D. Park~~~·~~~Curriculum Vitae}
% {\thepage}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CV/RESUME CONTENT
% Each section is imported separately, open each file in turn to modify content
%-------------------------------------------------------------------------------
\input{tex/education}
\input{tex/experience}
\input{tex/honors}
\input{tex/writing}
\input{tex/skills}
%\input{cv/extracurricular.tex}
%\input{cv/presentation.tex}
%\input{cv/committees.tex}
%-------------------------------------------------------------------------------
\end{document}
This diff is collapsed.
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Program Committees}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cvhonors}
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Problem Writer} % Position
{2016 CODEGATE Hacking Competition World Final} % Committee
{S.Korea} % Location
{2016} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Organizer \& Co-director} % Position
{1st POSTECH Hackathon} % Committee
{S.Korea} % Location
{2013} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Staff} % Position
{7th Hacking Camp} % Committee
{S.Korea} % Location
{2012} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Problem Writer} % Position
{1st Hoseo University Teenager Hacking Competition} % Committee
{S.Korea} % Location
{2012} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Staff \& Problem Writer} % Position
{JFF(Just for Fun) Hacking Competition} % Committee
{S.Korea} % Location
{2012} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\end{cvhonors}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Vzdělání}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Ing. - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
{} % Location
{2017 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Diplomová práce - Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině.}
\end{cvitems}
}
\cventry
{Bc. - studijní program Aplikovaná elektrotechnika, obor Aplikovaná elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
{} % Location
{2014 - 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Bakalářská práce - Moderní řešení digitronových hodin.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Praxe}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title
{PEVEKO, spol. s.r.o.} % Organization
{}%Uherské hradiště, Česká republika} % Location
{2018 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Vedoucí vývojového týmu} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{}%Plzeň, Česká republika} % Location
{2014 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj samoobslužné půjčovny koloběžek.}
\item {Vývoj elektroniky, mechaniky, programování elektroniky, správa linuxových počítačů.}
\item {Komunikace s dodavateli.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Letní brigáda} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
{}%Horní Slavkov, Česká republika} % Location
{2016, 2017, 2018} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Opravy průmyslové elektroniky - frekvenční měniče, zdroje, hydraulické ventily a další.}
\item {Vývoj zařízení pro řízení vstřikování dezinfekce do lahví na výrobní lince (Spak) - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Vývoj zařízení pro přesné měření úhlu natočení kol ve výrobě (ZF) - návrh hardwaru.}
\item {Vývoj převodníku pro nahrazení VFD displeje zařízení displejem LCD - programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Technik elektroniky} % Job title
{Scientica Agency, s.r.o.} % Organization
{}%Praha, Česká republika} % Location
{2016-2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
\item {Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Vývoj zařízení pro měření a zobrazení náklonu lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Extracurricular Activity}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Core Member} % Affiliation/role
{B10S (B1t 0n the Security, Underground hacker team)} % Organization/group
{S.Korea} % Location
{Nov. 2011 - PRESENT} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of experience/contributions/knowledge
\item {Gained expertise in penetration testing areas, especially targeted on web application and software.}
\item {Participated on a lot of hacking competition and won a good award.}
\item {Held several hacking competitions non-profit, just for fun.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Member} % Affiliation/role
{WiseGuys (Hacking \& Security research group)} % Organization/group
{S.Korea} % Location
{Jun. 2012 - PRESENT} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of experience/contributions/knowledge
\item {Gained expertise in hardware hacking areas from penetration testing on several devices including wireless router, smartphone, CCTV and set-top box.}
\item {Trained wannabe hacker about hacking technique from basic to advanced and ethics for white hackers by hosting annual Hacking Camp.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Core Member \& President at 2013} % Affiliation/role
{PoApper (Developers' Network of POSTECH)} % Organization/group
{Pohang, S.Korea} % Location
{Jun. 2010 - Jun. 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of experience/contributions/knowledge
\item {Reformed the society focusing on software engineering and building network on and off campus.}
\item {Proposed various marketing and network activities to raise awareness.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Member} % Affiliation/role
{PLUS (Laboratory for UNIX Security in POSTECH)} % Organization/group
{Pohang, S.Korea} % Location
{Sep. 2010 - Oct. 2011} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of experience/contributions/knowledge
\item {Gained expertise in hacking \& security areas, especially about internal of operating system based on UNIX and several exploit techniques.}
\item {Participated on several hacking competition and won a good award.}
\item {Conducted periodic security checks on overall IT system as a member of POSTECH CERT.}
\item {Conducted penetration testing commissioned by national agency and corporation.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Member} % Affiliation/role
{MSSA (Management Strategy Club of POSTECH)} % Organization/group
{Pohang, S.Korea} % Location
{Sep. 2013 - Jun. 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of experience/contributions/knowledge
\item {Gained knowledge about several business field like Management, Strategy, Financial and marketing from group study.}
\item {Gained expertise in business strategy areas and inisght for various industry from weekly industry analysis session.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Ocenění}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cvhonors}
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Stipendium primátora města Plzně} % Award
{} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{1. místo,} % Award
{Studentská vědecká a odborná činnost} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci} % Award
{} % Event
{} % Location
{2017} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{3. místo,} % Award
{Středoškolská odborná činnost} % Event
{} % Location
{2011} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\end{cvhonors}
%-------------------------------------------------------------------------------
% SECTION TITLE
%-------------------------------------------------------------------------------
\cvsection{Presentation}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cventries}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Presenter for <Hosting Web Application for Free utilizing GitHub, Netlify and CloudFlare>} % Role
{DevFest Seoul by Google Developer Group Korea} % Event
{Seoul, S.Korea} % Location
{Nov. 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s)
\item {Introduced the history of web technology and the JAM stack which is for the modern web application development.}
\item {Introduced how to freely host the web application with high performance utilizing global CDN services.}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Presenter for <DEFCON 20th : The way to go to Las Vegas>} % Role
{6th CodeEngn (Reverse Engineering Conference)} % Event
{Seoul, S.Korea} % Location
{Jul. 2012} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s)
\item {Introduced CTF(Capture the Flag) hacking competition and advanced techniques and strategy for CTF}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{Presenter for <Metasploit 101>} % Role
{6th Hacking Camp - S.Korea} % Event
{S.Korea} % Location
{Sep. 2012} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s)
\item {Introduced basic procedure for penetration testing and how to use Metasploit}
\end{cvitems}
}
%---------------------------------------------------------
\end{cventries}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment