Commit cfc6a50f authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Update, add German translation

parent 522a3b80
Pipeline #2596 passed with stage
in 7 seconds
......@@ -5,13 +5,15 @@
% Commands for texts in multiple languages
\newif\ifen
\newif\ifde
\newif\ifcz
\newcommand{\en}[1]{\ifen#1\fi}
\newcommand{\de}[1]{\ifde#1\fi}
\newcommand{\cz}[1]{\ifcz#1\fi}
% Enable specific language (cz/en)
\cztrue
\detrue
% Color for highlights
......@@ -42,11 +44,11 @@
% \photo{./examples/profile.png}
\name{Martin}{Vítek}
%\position{Software Architect{\enskip\cdotp\enskip}Security Expert}
\cz{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}}
\en{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Czech Republic}}
%\cz{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Česká Republika}}
%\en{\address{Lesov 135, 360 01 Sadov, Czech Republic}}
\mobile{+420 728 762 610}
\email{fotomartinkv@gmail.com}
\email{martinv@fel.zcu.cz}
%\homepage{www.posquit0.com}
%\github{posquit0}
%\linkedin{posquit0}
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
%-------------------------------------------------------------------------------
\cz{\cvsection{Vzdělání}}
\en{\cvsection{Education}}
\de{\cvsection{Bildung}}
......@@ -14,7 +15,7 @@
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Ph.D. očekáváno v roce 2023 - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika} % Degree
{Ph.D. očekáváno v roce 2024 - studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika} % Degree
{Západočeská univerzita v Plzni, fakulta elektrotechnická} % Institution
{} % Location
{2019 - dodnes} % Date(s)
......@@ -27,7 +28,7 @@
\en{
\cventry
{Ph.D. expected in 2023 - study programme Electrical Engineering and Informatics} %specialization in electrotechnics % Degree
{Ph.D. expected in 2024 - study programme Electrical Engineering and Informatics} %specialization in electrotechnics % Degree
{University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2019 - today} % Date(s)
......@@ -38,6 +39,19 @@
}
}
\de{
\cventry
{Ph.D. voraussichtlich 2024 - Studiengang Elektrotechnik und Informatik} %specialization in electrotechnics % Degree
{Westböhmische Universität, Fakultät für Elektrotechnik} % Institution
{} % Location
{2019 - heute} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Dissertation - Werkzeuge und Algorithmen für die kollektive Zusammenarbeit von Miniaturrobotern, die durch ein elektromagnetisches Feld angetrieben werden.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
......@@ -54,7 +68,7 @@
\en{
\cventry
{Ing. - study programme Electrical Engineering and Informatics, specialization in automotive electronics } %specialization Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics % Degree
{Ing. - study programme Electrical Engineering and Informatics, specialization in automotive electronics} %specialization Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics % Degree
{University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering} % Institution
{} % Location
{2017 - 2019} % Date(s)
......@@ -65,6 +79,19 @@
}
}
\de{
\cventry
{Ing. - Studiengang Elektrotechnik und Informatik, Fachrichtung Automobilelektronik} %specialization Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics % Degree
{Westböhmische Universität, Fakultät für Elektrotechnik} % Institution
{} % Location
{2017 - 2019} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Masterarbeit - Vorrichtung zur Kartierung des stationären Magnetfelds in der Ebene.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
......@@ -92,4 +119,17 @@
}
}
\de{
\cventry
{Bc. - Studiengang Angewandte Elektrotechnik} % Degree
{Westböhmische Universität, Fakultät für Elektrotechnik} % Institution
{} % Location
{2014 - 2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) bullet points
\item {Bachelorarbeit - Moderne Lösung der Nixie-Uhr.}
\end{cvitems}
}
}
\end{cventries}
......@@ -3,6 +3,7 @@
%-------------------------------------------------------------------------------
\cz{\cvsection{Praxe}}
\en{\cvsection{Work Experience}}
\de{\cvsection{Berufserfahrung}}
%-------------------------------------------------------------------------------
......@@ -13,35 +14,88 @@
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title
{PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{}%Uherské Hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{CTO} % Job title
{nextdrop s.r.o.} % Organization
{} % Location
{2021 - dodnes} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.}
\item {Návrh a vývoj řídícího systému pro elektromagnetické ventily.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Contract research at the University of West Bohemia} % Job title
{PEVEKO, spol. s r.o.} % Organization
{Uherské Hradiště, Czech Republic}%Uherské hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{CTO} % Job title
{nextdrop s.r.o.} % Organization
{} % Location
{2021 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developed control unit for smart ball valves - hardware design, firmware, EMC testing.}
\item {Design and development of control system for electromagnetic valves.}
\end{cvitems}
}
}
\de{
\cventry
{CTO} % Job title
{nextdrop s.r.o.} % Organization
{} % Location
{2021 - heute} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Entwurf und Entwicklung eines Steuersystems für elektromagnetische Ventile.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni} % Job title
{PEVEKO spol. s r.o.} % Organization
{}%Uherské Hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Vývoj řídící jednotky pro chytrý kulový ventil - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru, EMC testy.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Contract research at the University of West Bohemia} % Job title
{PEVEKO spol. s r.o.} % Organization
{}%Uherské hradiště, Česká republika % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Developed control unit for smart ball valves - hardware design, firmware, EMC testing.}
\end{cvitems}
}
}
\de{
\cventry
{Vertragsforschung an der Westböhmischen Universität} % Job title
{PEVEKO spol. s r.o.} % Organization
{} % Location
{2018 - 2020} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Entwicklung eines Steuergeräts für intelligente Kugelhähne - Hardware-Design, Firmware, EMC-Tests.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Vedoucí vývojového týmu} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{Scoobike s.r.o.} % Organization
{}%Plzeň, Česká republika} % Location
{2014 - dodnes} % Date(s)
{
......@@ -56,8 +110,8 @@
\en{
\cventry
{Head of the development team} % Job title
{Scoobike, s.r.o.} % Organization
{Pilsen, Czech Republic} % Location
{Scoobike s.r.o.} % Organization
{} % Location
{2014 - today} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
......@@ -68,55 +122,70 @@
}
}
%---------------------------------------------------------
\cz{
\cventry
{Letní brigáda} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
{}%Horní Slavkov, Česká republika} % Location
{2016, 2017, 2018} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Opravy průmyslové elektroniky - frekvenční měniče, zdroje, hydraulické ventily a další.}
\item {Vývoj zařízení pro řízení vstřikování dezinfekce do lahví na výrobní lince (Spak) - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Vývoj zařízení pro přesné měření úhlu natočení kol ve výrobě (ZF) - návrh hardwaru.}
\item {Vývoj převodníku pro nahrazení VFD displeje zařízení displejem LCD - programování firmwaru mikrokontroléru.}
\item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.}
\end{cvitems}
}
\de{
\cventry
{Leiter des Entwicklungsteams} % Job title
{Scoobike s.r.o.} % Organization
{} % Location
{2014 - heute} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Entwicklung eines Selbstbedienungssystems für den Verleih von Motorrollern in Pilsen.}
\item {Entwicklung von Elektronik, mechanischen Teilen, Firmware, Software, Verwaltung von Linux-Systemen.}
\item {Kommunikation mit Auftragnehmern und Lieferanten.}
\end{cvitems}
}
}
\en{
\cventry
{Summer job} % Job title
{EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
{Horní Slavkov, Czech Republic} % Location
{2016, 2017, 2018} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {Repairs of industrial electronics - variable-frequency drives, power supplies, hydraulics valves.}
\item {Developed device for injecting disinfection to bottles on the production line (Spak Foods s.r.o.).}
\item {Developed device for precise measurement of wheel angle in production (ZF Staňkov s.r.o.).}
\item {Developed converter between old VFD interface and new LCD.}
\item {Administrated Linux systems - network drive, high availability, fixes of the information system, backups.}
\end{cvitems}
}
}
%---------------------------------------------------------
%\cz{
% \cventry
% {Letní brigáda} % Job title
% {EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
% {}%Horní Slavkov, Česká republika} % Location
% {2016, 2017, 2018} % Date(s)
% {
% \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
% \item {Opravy průmyslové elektroniky - frekvenční měniče, zdroje, hydraulické ventily a další.}
% \item {Vývoj zařízení pro řízení vstřikování dezinfekce do lahví na výrobní lince (Spak) - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
% \item {Vývoj zařízení pro přesné měření úhlu natočení kol ve výrobě (ZF) - návrh hardwaru.}
% \item {Vývoj převodníku pro nahrazení VFD displeje zařízení displejem LCD - programování firmwaru mikrokontroléru.}
% \item {Správa linuxového serveru - sdílené úložiště, vysoká dostupnost, opravy informačního systému, zálohování.}
% \end{cvitems}
% }
%}
%
%\en{
% \cventry
% {Summer job} % Job title
% {EOKV - Ing. Václav Král} % Organization
% {Horní Slavkov, Czech Republic} % Location
% {2016, 2017, 2018} % Date(s)
% {
% \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
% \item {Repairs of industrial electronics - variable-frequency drives, power supplies, hydraulics valves.}
% \item {Developed device for injecting disinfection to bottles on the production line (Spak Foods s.r.o.).}
% \item {Developed device for precise measurement of wheel angle in production (ZF Staňkov s.r.o.).}
% \item {Developed converter between old VFD interface and new LCD.}
% \item {Administrated Linux systems - network drive, high availability, fixes of the information system, backups.}
% \end{cvitems}
% }
%}
%---------------------------------------------------------
\cventry
{\cz{Technik elektroniky}
\en{Electronic engineer}} % Job title
{Scientica Agency, s.r.o.} % Organization
{\en{Prague, Czech Republic}}%Praha, Česká republika} % Location
{2016-2017} % Date(s)
{
\begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
\item {\cz{Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
\en{Installed, diagnosed and repaired electronics in exposition Mathatlon in Techmania Science Center.}}
\item {\cz{Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
\en{Developed controller for skiing simulator (motor driver and angle display).}}
\end{cvitems}
}
% \cventry
% {\cz{Technik elektroniky}
% \en{Electronic engineer}} % Job title
% {Scientica Agency, s.r.o.} % Organization
% {\en{Prague, Czech Republic}}%Praha, Česká republika} % Location
% {2016-2017} % Date(s)
% {
% \begin{cvitems} % Description(s) of tasks/responsibilities
% \item {\cz{Instalace, diagnostika a opravy elektroniky expozice Mathatlon v Techmania Science Center.}
% \en{Installed, diagnosed and repaired electronics in exposition Mathatlon in Techmania Science Center.}}
% \item {\cz{Vývoj zařízení pro ovládání motorů lyžařské plošiny - návrh hardwaru, programování firmwaru mikrokontroléru.}
% \en{Developed controller for skiing simulator (motor driver and angle display).}}
% \end{cvitems}
% }
\end{cventries}
......@@ -3,42 +3,70 @@
%-------------------------------------------------------------------------------
\cz{\cvsection{Ocenění}}
\en{\cvsection{Honors}}
\de{\cvsection{Ehrungen}}
%-------------------------------------------------------------------------------
% CONTENT
%-------------------------------------------------------------------------------
\begin{cvhonors}
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{Cena prof. Ing. Daniela Mayera, DrSc}
\en{Prize of prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc}
\de{Preis von Prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc}}% Award
{\cz{}
\en{}
\de{}} % Event
{} % Location
{2021} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{1. místo}
\en{1\textsuperscript{st} place}
\de{erster Platz}}% Award
{\cz{Studentská vědecká a odborná činnost}
\en{University Student Research Competition}
\de{Wettbewerb für studentische Forschung an Universitäten}} % Event
{} % Location
{2021} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
\en{}} % Award
{\en{Dean's Award for master thesis}} % Event
\en{Dean's Award for master thesis}
\de{Preis des Dekans für Masterarbeit}} % Award
{} % Event
{} % Location
{2019} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{Stipendium primátora města Plzně}
\en{}} % Award
{\en{Scholarship of the mayor of Pilsen}} % Event
\en{Scholarship of the mayor of Pilsen}
\de{Stipendium des Bürgermeisters von Pilsen}} % Award
{} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{1. místo}
\en{}}% Award
\en{1\textsuperscript{st} place}
\de{erster Platz}}% Award
{\cz{Studentská vědecká a odborná činnost}
\en{1\textsuperscript{st} place in University Student Research Competition}} % Event
\en{University Student Research Competition}
\de{Wettbewerb für studentische Forschung an Universitäten}} % Event
{} % Location
{2018} % Date(s)
%---------------------------------------------------------
\cvhonor
{\cz{Cena děkana FEL ZČU za bakalářskou práci}
\en{}} % Award
{\en{Dean's Award for bachelor thesis}} % Event
\en{Dean's Award for bachelor thesis}
\de{Preis des Dekans für Bachelorarbeit}} % Award
{} % Event
{} % Location
{2017} % Date(s)
......
......@@ -12,14 +12,16 @@
%---------------------------------}------------------------
\cvskill
{\cz{Programování}
\en{Programming}} % Category
{C++, C, Java, Bash, HTML, CSS, JavaScript} % Skills
\en{Programming}
\de{Programmierung}} % Category
{C++, C, Java, Bash, HTML, CSS, JavaScript, MATLAB} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{Embedded HW} % Category
{\cz{vývoj, testování, opravy}
\en{development, testing, repairs}} % Skills
\en{development, testing, repairs}
\de{Entwicklung, Tests, Reparaturen}} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
......@@ -29,15 +31,18 @@
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{\cz{Další}
\en{Other}} % Category
\en{Other}
\de{Weiter}} % Category
{Git, CI/CD, Latex, SolidWorks} % Skills
%---------------------------------------------------------
\cvskill
{\cz{Jazyky}
\en{Languages}} % Category
\en{Languages}
\de{Sprachen}} % Category
{\cz{angličtina B2}
\en{English B2}} % Skills
\en{English B2}
\de{Englisch B2}} % Skills
%---------------------------------------------------------
% \cvskill
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
%-------------------------------------------------------------------------------
\cz{\cvsection{Publikace}}
\en{\cvsection{Publications}}
\de{\cvsection{Veröffentlichungen}}
%-------------------------------------------------------------------------------
......@@ -17,8 +18,12 @@
{} % Location
{} % Date(s)
{\begin{cvitems}
\item \cz{VÍTEK, Martin, aj. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\en{VÍTEK, Martin, et al. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\item \cz{KUTHAN, J., JUŘÍK, M., VÍTEK, M. a MACH, F. Collective planar actuation of miniature magnetic robots towards individual robot operation. \textit{Proceedings of MARSS 2020}.}
\en{KUTHAN, J., JUŘÍK, M., VÍTEK, M. and MACH, F. Collective planar actuation of miniature magnetic robots towards individual robot operation. \textit{Proceedings of MARSS 2020}.}
\de{KUTHAN, J., JUŘÍK, M., VÍTEK, M. and MACH, F. Collective planar actuation of miniature magnetic robots towards individual robot operation. \textit{Proceedings of MARSS 2020}.}
\item \cz{VÍTEK, Martin, aj. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\en{VÍTEK, Martin, et al. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\de{VÍTEK, Martin, et al. Precise Scanner of Magnetic Field Distribution. \textit{Proceedings of MARSS 2019}.}
\end{cvitems}}
%---------------------------------------------------------
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment