Commit ac413bc2 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Fixes

parent 862817c3
......@@ -23,12 +23,12 @@ Pro firmu PEVEKO, spol. s.r.o. navrhuji elektroniku pro nový produkt pro domác
\chapter{Schéma}
\section{Popis funkce ventilu}
Ventil má čtyři možnosti ovládání. První možností je dálkové ovládání na frekvenci \SI{433}{\mega\hertz} s jedním tlačítkem, kterým lze ventil otevřít a zavřít, nebo jen zavřít, v závislosti na nastaveném módu. Dálkových ovládání může být s ventilem spárovaných několik zároveň. Další možností ovládání jsou dvě tlačítka na víku ventilu. Jedno otevírá a zavírá ventil, druhé spouští proces párování s dálkovými ovladači. Třetí možnost je využití datových pinů v USB konektoru. Tyto signály neslouží jako USB data, ale impulz na prvním otevře/zavře ventil a logická úroveň na druhém indikuje stav ventilu (otevřený/zavřený). Poslední možností je přepnutí elektroniky do \uv{módu UART}, kdy jsou na datové piny USB konektoru vyvedeny signály \textit{UART~TX} a \textit{UART~RX}, přes které lze s ventilem komunikovat (tato možnost je primárně určena pro umožnění rozšíření funkce ventilu externími rozšiřujícími moduly).
Ventil má čtyři možnosti ovládání. První možností je dálkové ovládání na frekvenci \SI{433}{\mega\hertz} s jedním tlačítkem, kterým lze ventil otevřít a zavřít, nebo jen zavřít, v závislosti na nastaveném módu. Dálkových ovládání může být s ventilem spárovaných několik zároveň. Další možností ovládání jsou dvě tlačítka na víku ventilu. Jedno otevírá a zavírá ventil, druhé spouští proces párování s dálkovými ovladači. Třetí možnost je využití datových pinů v USB konektoru. Tyto signály neslouží jako USB data, ale impulz na prvním otevře/zavře ventil a logická úroveň na druhém indikuje stav ventilu (otevřený/zavřený). Poslední možností je přepnutí elektroniky do \uv{módu UART}, kdy jsou na datové piny USB konektoru vyvedeny signály \textit{UART~TX} a \textit{UART~RX}, přes které lze s ventilem komunikovat (tato možnost je primárně určena pro umožnění rozšíření funkce ventilu externími moduly).
Pro napájení ventilu slouží \textit{micro-B USB} konektor a počítá se s využitím běžných \SI{5}{\volt} zdrojů pro mobilní telefony a další elektroniku. Pro zálohu napájení je v krabičce ventilu integrovaný Li-Pol akumulátor o kapacitě \SI{800}{\milli\ampere\hour}, ze kterého je ventil schopen funkce dalších 50 hodin po výpadku hlavního napájení. Pokud se akumulátor vybije pod stanovenou mez, tak se ventil automaticky zavře a elektronika přejde do módu nízké spotřeby.
\section{Ochrana USB konektoru}
USB konektor je jediná část elektroniky, která je vyvedená z krabičky a je tak vystavená vlivu a manipulaci uživatele. Zvlášť v případě, kdy chce uživatel využít rozšířené funkce ventilu a bude si k němu připojovat vlastní elektroniku na datové vodiče USB konektoru.
USB konektor je jediná část elektroniky, která je vyvedená z krabičky a je tak vystavená vlivu a manipulaci uživatele. Zvlášť v případě, kdy chce uživatel využít rozšířené funkce ventilu a bude si připojovat vlastní elektroniku na datové vodiče USB konektoru.
Napájecí napětí \SI{5}{\volt} jde z konektoru \emph{J1} nejdříve přes vratnou pojistku \emph{F1} (\textit{\href{https://www.tme.eu/cz/Document/c81d18e579dc5d0e2d9a7586078d3885/SR_.pdf}{SR035-06}}) s jmenovitým proudem \SI{350}{\milli\ampere}, která slouží jednak jako ochrana elektroniky, pokud by v ní nastal zkrat a také slouží jako část ochrany proti přepólování zdroje.
......@@ -51,7 +51,7 @@ Elektronika je napájena buď ze zdroje \SI{5}{\volt} nebo z akumulátoru, jeho
\caption{Schéma zapojení zdrojů}
\end{figure}
Zde nastal problém, kdy při zapnutí motoru dochází na cca \SI{20}{\milli\second} k výraznému poklesu napětí na výstupu zvyšujícího měniče \emph{U2}, což občas způsobuje restart mikrokontroléru, jak je vidět na obrázku \ref{U2_oscilogram}. V další verzi elektroniky je toto opraveno přidáním diody mezi výstup \emph{U2} a vstup \emph{U4}, která zajistí, že pokud nastane pokles napětí na \SI{+5}{\volt} větvi, tak jím nebude ovlivněn stabilizátor \emph{U3}, který bude po dobu propadu zásobován energií z kondenzátoru \emph{C8}. Dále je změněna kapacita kondenzátoru \emph{C8} na \SI{10}{\micro\farad} a keramický kondenzátor \emph{C16} byl nahrazen kondenzátorem tantalovým o kapacitě \SI{47}{\micro\farad}.
Zde nastal problém, kdy při zapnutí motoru dochází na cca \SI{20}{\milli\second} k výraznému poklesu napětí na výstupu zvyšujícího měniče \emph{U2}, což občas způsobuje restart mikrokontroléru, jak je vidět na obrázku \ref{U2_oscilogram}. V další verzi elektroniky je toto opraveno přidáním diody mezi výstup \emph{U2} a vstup \emph{U4}, která zajistí, že pokud nastane pokles napětí na \SI{+5}{\volt} větvi, tak jím nebude ovlivněn stabilizátor \emph{U3}, který bude po dobu propadu zásobován energií z kondenzátoru \emph{C8}. Dále je změněna kapacita kondenzátoru \emph{C8} na \SI{10}{\micro\farad} a keramický kondenzátor \emph{C16} (viz. schéma na str. \pageref{schema_H_bridge}) byl nahrazen kondenzátorem tantalovým o kapacitě \SI{47}{\micro\farad}.
\begin{figure}[!htb]
\centering
......@@ -100,7 +100,7 @@ Nejdříve jsme testovali ESD - odolnost proti elektrostatickému výboji. Testo
Dalším testem byly rychlé tranzientní impulzy \SI{5/50}{\nano\second} na síťovém napájení o napětí \SI{\pm 1}{\kilo\volt} - burst. V tomto testu docházelo u zařízení k občasným restartům, což znamená funkční kritérium \textbf{B}.
\section{EMS}
Test elektromagnetické odolnosti probíhal v pásmu \SIrange{80}{1000}{\mega\hertz} s intenzitou \SI{10}{\volt\per\meter}. Problém nastal při frekvenci kolem \SI{350}{\mega\hertz}, kdy u zařízení došlo k vypnutí párovací funkce nebo k restartu. Jelikož se jedná o frekvenci, která je blízká frekvenci RF přijímače (\SI{433}{\mega\hertz}), tak je možné, že mikrokontrolér jen chybně vyhodnotil výstup z přijímače a mohlo by být možné tuto chybu opravit v programu mikrokontroléru. Funkční kritérium v tomto testu je \textbf{B}.
Test elektromagnetické odolnosti probíhal v pásmu \SIrange{80}{1000}{\mega\hertz} s intenzitou \SI{10}{\volt\per\meter}. Problém nastal při frekvenci kolem \SI{350}{\mega\hertz}, kdy u zařízení došlo k vypnutí párovací funkce nebo k restartu. Je možné, že tato chyba půjde opravit v progamu mikrokontroléru. Funkční kritérium v tomto testu je \textbf{B}.
\section{EMI}
Elektromagnetické vyzařování jsme testovali v pásmu \SIrange{30}{1000}{\mega\hertz} (obrázek \ref{EMI_low}) a \SIrange{1}{6}{\giga\hertz} (obrázek \ref{EMI_high}). Zařízení nepřekročilo limitní křivky (špičky nad \SI{800}{\mega\hertz} jsou s velkou pravděpodobností způsobené komunikací mobilních telefonů) a vyhovělo tak testu.
......@@ -128,7 +128,7 @@ Dále jsem popsal průběh a výsledky testů, kterými jsme ventil testovali. N
\chapter*{Přílohy}
\section{Schéma}
\includepdf[pages={1,2,3,4,5},angle=90,scale=0.8,pagecommand={}]{img/PEVEKO_wireless_1_Schematics.pdf}
\includepdf[pages={1,2,3,4,5},angle=90,scale=0.8,pagecommand={},addtotoc={4,section,1,appendixA,schema_H_bridge}]{img/PEVEKO_wireless_1_Schematics.pdf}
\section{Plošný spoj}
\includepdf[pages={1},angle=90,scale=0.7,pagecommand={}]{img/PEVEKO_wireless_1_PCB_F_Cu.pdf}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment