Commit a441a53b authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Update README

parent a88d6e20
......@@ -6,7 +6,7 @@ Předpověď pozorovacích podmínek na dvě noci dopředu.
### !Stále ve vývoji → neručím za pravdivost předpovědí!
***
###Pro vaše pozorovací stanoviště upravte souřadnice (bez znaménka!)
### Pro vaše pozorovací stanoviště upravte souřadnice (bez znaménka!)
```python
### Get Aladin data
longitude = '12.90708333'
......@@ -40,4 +40,4 @@ Clouds total: 36.72%
Apparent temperature: 17.48°C
Observation is not possible :(
```
```
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment