Commit e39eda3c authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Add README.md

parents
## Observation forecast
Předpověď pozorovacích podmínek na dvě noci dopředu.
***
### !Stále ve vývoji -> neručím za pravdivost předpovědí!
***
###Pro vaše pozorovací stanoviště upravte souřadnice (bez znaménka!)
```
### Get Aladin data
longitude = '12.90708333'
latitude = '50.2155833'
```
***
### Závislosti
- [Astral](http://pythonhosted.org/astral/)
- `pip3 install astral`
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment