Commit 07009904 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Add README.md

parents
# BenQ MP622c interface
Interface pro ovládání projektoru BenQ MP622c po CANu
[Popis protokolu](http://www.it-event.com/pdf/benqmp622.pdf)
### Blokové zapojení
```
projektor <-> RS232 konvertor na UART <-> ATmega8 <-> CAN rozhraní <-> server <-> démon pro poskytování rozhraní na D-BUS <-> webová nebo desktopová aplikace pro uživatele
```
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment