Commit 7fe04e96 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Updated README

parent 652b89ef
......@@ -8,3 +8,11 @@ Interface pro ovládání projektoru BenQ MP622c po CANu
```
projektor <-> RS232 konvertor na UART <-> ATmega8 <-> CAN rozhraní <-> server <-> démon pro poskytování rozhraní na D-BUS <-> webová nebo desktopová aplikace pro uživatele
```
### Schéma
[](BenQ-MP622c-interface-SCH.png)
### Plošný spoj
[](BenQ-MP622c-interface-BRD.png)
[](BenQ-MP622c-interface-TOP.png)
[](BenQ-MP622c-interface-BOT.png)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment