Commit e59a222a authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Add NELZ frame lib

parent 9f11f251
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="yes"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="yes"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="yes"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="53" name="tGND_GNDA" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="54" name="bGND_GNDA" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="56" name="wert" color="7" fill="1" visible="no" active="no"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="100" name="Muster" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="101" name="Patch_Top" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="102" name="Vscore" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="103" name="ATT_MISO" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="104" name="Name" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="105" name="Beschreib" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="106" name="BGA-Top" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="107" name="BD-Top" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="108" name="centerline" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="116" name="Patch_BOT" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="121" name="_tsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="122" name="_bsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="131" name="prix" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="132" name="test" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="151" name="HeatSink" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="200" name="200bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="201" name="201bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="202" name="202bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="203" name="203bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="204" name="204bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="205" name="205bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="206" name="206bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="207" name="207bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="208" name="208bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="250" name="Descript" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="251" name="SMDround" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="254" name="cooling" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<description>&lt;b&gt;Rámeček A4/A3 s razítkem pro předmět KET/NELZ&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;
- nastavitelné atributy (vyplňovat BEZ diakrtitiky!):
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;STUDENT (jméno a příjmení studenta)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;P_NUMBER (osobní číslo studenta)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;TITLE (název projektu)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;VER (verze)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;YEAR (rok)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;NOTE (poznámka)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
- automatické atributy:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;LAST_DATE_TIME (datum a čas posledního uložení)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;DRAWING_NAME (název souboru)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;SHEET (list projektu)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
Vytvořil:&lt;br&gt;
Ing. Jaroslav Freisleben (KET, FEL ZČU Plzeň) &lt;br&gt;&lt;i&gt;jafre@ket.zcu.cz
&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Revize:&lt;br&gt;
v1.0 (2013-09-20)&lt;br&gt;
- první verze&lt;br&gt;&lt;br&gt;
v1.1. (2013-10-29)&lt;br&gt;
- přidán formát A3&lt;br&gt;&lt;br&gt;
v1.2 (2014-09-15)&lt;br&gt;
- přidán proměnný atribut &gt;YEAR&lt;br&gt;&lt;br&gt;
v1.3 (2015-09-22)&lt;br&gt;
- přidán PREFIX</description>
<packages>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A3L-KET-NELZ">
<frame x1="0" y1="0" x2="387.35" y2="260.35" columns="8" rows="5" layer="94"/>
<wire x1="288.29" y1="3.81" x2="342.265" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="373.38" y1="3.81" x2="383.54" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="383.54" y1="3.81" x2="383.54" y2="24.13" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="372.38658125" y1="20.56638125" x2="372.38658125" y2="3.80238125" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="366.79858125" y="30.48" size="1.778" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text x="373.14858125" y="8.88238125" size="1.016" layer="94" font="vector">SHEET:</text>
<text x="378.22858125" y="5.32638125" size="1.9304" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;SHEET</text>
<text x="373.14858125" y="19.04238125" size="1.016" layer="94" font="vector">VERSION:</text>
<text x="314.72858125" y="5.32638125" size="1.6764" layer="94" font="vector">&gt;DRAWING_NAME</text>
<text x="312.95058125" y="8.88238125" size="1.016" layer="94" font="vector">FILE NAME:</text>
<text x="378.22858125" y="13.45438125" size="2.54" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;VER</text>
<text x="312.95058125" y="19.04238125" size="1.016" layer="94" font="vector">PROJECT TITLE:</text>
<text x="314.72858125" y="13.45438125" size="3.048" layer="94" font="vector" ratio="10">&gt;TITLE</text>
<text x="303.53" y="7.62" size="1.9304" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;YEAR</text>
<text x="312.95058125" y="26.66238125" size="1.016" layer="94" font="vector">STUDENT:</text>
<text x="314.72858125" y="22.86" size="2.1844" layer="94" font="vector" ratio="10">&gt;STUDENT</text>
<text x="351.05058125" y="34.28238125" size="1.016" layer="94" font="vector">DATE:</text>
<text x="295.17058125" y="34.28238125" size="1.016" layer="94" font="vector">NOTE:</text>
<wire x1="294.64" y1="35.814" x2="294.64" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="294.64" y1="28.194" x2="294.64" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="294.64" y1="35.814" x2="350.52" y2="35.814" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="350.52" y1="35.814" x2="383.54" y2="35.814" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="312.42" y1="28.194" x2="312.42" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="312.42" y1="20.574" x2="312.42" y2="10.414" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="312.42" y1="10.414" x2="312.42" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="294.64" y1="28.194" x2="350.52" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="350.52" y1="28.194" x2="360.68" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="360.68" y1="28.194" x2="383.54" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="383.54" y1="20.574" x2="360.68" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="360.68" y1="20.574" x2="312.42" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="383.54" y1="10.414" x2="312.42" y2="10.414" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="298.45" y="30.48" size="1.778" layer="94">&gt;NOTE</text>
<text x="372.38658125" y="22.86" size="2.1844" layer="94" ratio="10" align="bottom-center">&gt;P_NUMBER</text>
<text x="361.21058125" y="26.66238125" size="1.016" layer="94" font="vector">PERSONAL NUMBER:</text>
<text x="300.482" y="22.86" size="2.54" layer="94" font="vector" ratio="10">KET</text>
<text x="296.926" y="14.986" size="3.81" layer="94" font="vector" ratio="10">NELZ</text>
<wire x1="299.72" y1="12.7" x2="307.34" y2="12.7" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="350.52" y1="35.814" x2="350.52" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="360.68" y1="28.194" x2="360.68" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
</symbol>
<symbol name="A4L-KET-NELZ">
<description>&lt;b&gt;A4L-ZCU-EN&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
<frame x1="0.026565625" y1="-0.01478125" x2="260.376565625" y2="179.05521875" columns="6" rows="4" layer="94"/>
<wire x1="161.29" y1="3.81" x2="215.265" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="246.38" y1="3.81" x2="256.54" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="256.54" y1="3.81" x2="256.54" y2="24.13" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="245.38658125" y1="20.56638125" x2="245.38658125" y2="3.80238125" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="239.79858125" y="30.48" size="1.778" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text x="246.14858125" y="8.88238125" size="1.016" layer="94" font="vector">SHEET:</text>
<text x="251.22858125" y="5.32638125" size="1.9304" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;SHEET</text>
<text x="246.14858125" y="19.04238125" size="1.016" layer="94" font="vector">VERSION:</text>
<text x="187.72858125" y="5.32638125" size="1.6764" layer="94" font="vector">&gt;DRAWING_NAME</text>
<text x="185.95058125" y="8.88238125" size="1.016" layer="94" font="vector">FILE NAME:</text>
<text x="251.22858125" y="13.45438125" size="2.54" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;VER</text>
<text x="185.95058125" y="19.04238125" size="1.016" layer="94" font="vector">PROJECT TITLE:</text>
<text x="187.72858125" y="13.45438125" size="3.048" layer="94" font="vector" ratio="10">&gt;TITLE</text>
<text x="176.53" y="7.62" size="1.9304" layer="94" font="vector" align="bottom-center">&gt;YEAR</text>
<text x="185.95058125" y="26.66238125" size="1.016" layer="94" font="vector">STUDENT:</text>
<text x="187.72858125" y="22.86" size="2.1844" layer="94" font="vector" ratio="10">&gt;STUDENT</text>
<text x="224.05058125" y="34.28238125" size="1.016" layer="94" font="vector">DATE:</text>
<text x="168.17058125" y="34.28238125" size="1.016" layer="94" font="vector">NOTE:</text>
<wire x1="167.64" y1="35.814" x2="167.64" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="167.64" y1="28.194" x2="167.64" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="167.64" y1="35.814" x2="223.52" y2="35.814" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="223.52" y1="35.814" x2="256.54" y2="35.814" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="185.42" y1="28.194" x2="185.42" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="185.42" y1="20.574" x2="185.42" y2="10.414" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="185.42" y1="10.414" x2="185.42" y2="3.81" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="167.64" y1="28.194" x2="223.52" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="223.52" y1="28.194" x2="233.68" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="233.68" y1="28.194" x2="256.54" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="256.54" y1="20.574" x2="233.68" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="233.68" y1="20.574" x2="185.42" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="256.54" y1="10.414" x2="185.42" y2="10.414" width="0.1016" layer="94"/>
<text x="171.45" y="30.48" size="1.778" layer="94">&gt;NOTE</text>
<text x="245.38658125" y="22.86" size="2.1844" layer="94" ratio="10" align="bottom-center">&gt;P_NUMBER</text>
<text x="234.21058125" y="26.66238125" size="1.016" layer="94" font="vector">PERSONAL NUMBER:</text>
<text x="173.482" y="22.86" size="2.54" layer="94" font="vector" ratio="10">KET</text>
<text x="169.926" y="14.986" size="3.81" layer="94" font="vector" ratio="10">NELZ</text>
<wire x1="172.72" y1="12.7" x2="180.34" y2="12.7" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="223.52" y1="35.814" x2="223.52" y2="28.194" width="0.1016" layer="94"/>
<wire x1="233.68" y1="28.194" x2="233.68" y2="20.574" width="0.1016" layer="94"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FRAME-A3L" prefix="FRAME">
<description>A3L-KET-NELZ</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A3L-KET-NELZ" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="NOTE" value="Texty pouzivejte BEZ diakritiky!" constant="no"/>
<attribute name="P_NUMBER" value="EXXXXXXXX" constant="no"/>
<attribute name="STUDENT" value="Jmeno Prijmeni" constant="no"/>
<attribute name="TITLE" value="Nazev projektu" constant="no"/>
<attribute name="VER" value="MMDD" constant="no"/>
<attribute name="YEAR" value="2015" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FRAME-A4L" prefix="FRAME">
<description>A4L-KET-NELZ</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4L-KET-NELZ" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="NOTE" value="Texty pouzivejte BEZ diakritiky!" constant="no"/>
<attribute name="P_NUMBER" value="EXXXXXXXX" constant="no"/>
<attribute name="STUDENT" value="Jmeno Prijmeni" constant="no"/>
<attribute name="TITLE" value="Nazev projektu" constant="no"/>
<attribute name="VER" value="MMDD" constant="no"/>
<attribute name="YEAR" value="2015" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment