Commit 0c7fedf3 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Merge branch 'rychle-vrstvy-eagle' into 'master'

článek Eagle - rychlé přepínání vrstev

@martin.vitek Odstraň z titulku WIP až to bude ready

See merge request !35
parents 98322ed8 3134334c
Pipeline #505 canceled with stage
in 2 minutes and 9 seconds
```
title = "Eagle - rychlé přepínání vrstev"
perex = "V tomto článku si ukážeme, jak rychle přepínat mezi skupinamy vrstev v programu Eagle."
tags = ["Eagle", "Bastlení"]
image = "eagle_logo.png"
```
# Úvod
Při návrhu vícevrstvé DPS potřebujeme často přepínat mezi vrstvami **Top** a **Bottom** (a případně i dalšími).
![Vrstvy TOP a BOTTOM](screenshot_1.jpg =700x)
Každé přepnutí tedy pro návrháře znamená kliknutí na *Layers*, odznačení nepotřebných vrstev a označení nových. Poté může udělat úpravy na nově zobrazených vrstvách. Když se bude chtít přepnout zpět, tak musí opakovat celý zdlouhavý postup.
Tento problém je možné vyřešit několika způsoby. Třeba nastavením klávesových zkratek, kterým lze nastavit příkaz na zobrazení potřebných vrstev nebo třeba i vytvořením vlastního tlačítka do GUI Eaglu.
Nedávno jsem ale zjistil, že Eagle má tuto funkcialitu zabudovanou přímo ve svém rozhraní (minimálně od verze 7.2.0 kterou používám).
# Jak na to
### 1. Vybereme si požadované vrstvy.
![Výběr vrstev](screenshot_2.jpg =300x)
### 2. Klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu **Layers**.
![Klikneme pravým myšítkem na Layers](screenshot_3.jpg)
### 3. Vybereme **New...**.
![Klikneme na New...](screenshot_4.jpg)
### 4. Pojmenujeme si nový výběr vrstev.
![Pojmenování nového výběru vrstev](screenshot_5.jpg =300x)
### 5. Když znovu klikneme pravým tlačítkem na **Layers**, tak si můžeme vybrat naší novou skupinu **Top**.
![Kliknutím pravým myšítkem na Layers](screenshot_6.jpg)
Stejným způsobem se vytvoří skupina vrstev pro **Bottom** a jakékoliv jiné skupiny vrstev.
![Několik vytvořených skupin vrstev](screenshot_7.jpg)
Kliknutím pravým tlačítkem na jméno skupiny vrstev jí lze upravit, přejmenovat nebo odstranit.
![Editace skupiny vrstev](screenshot_8.jpg)
# Funguje to i s lupou
Na stejném principu funguje i lupa - nastavíte si pohled na DPS a ten si můžete uložit jako rychlou volbu. Na velké DPS se opak tímto způsobem můžete rychle přepínat třeba mezi pohledem na procesor, na vstupní obvody nebo na výstupní obvody.
![Ukládání pohledů](screenshot_9.jpg)
# Závěr
V tomto krátkém článku jsme si ukázali jednu z možností, jak lze v Eaglu rychle a pohodlně přepínat mezi skupinami vrstev.
Doufám, že vám tato malá vychytávka zpříjemní a zefektivní navrhování vaší příští DPS.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment