Commit 29145734 authored by Jakub Votápek's avatar Jakub Votápek
Browse files

Update vhf-contest-2020.md

parent 5108c02b
Pipeline #1263 passed with stage
in 2 minutes and 42 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@ title = "VHF Contest 2020"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2020-09-29T23:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "2.jpg"
image = "1.jpg"
perex = "V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni. Více v článku....."
+++
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment