Commit 33343215 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek

Přidán článek o kroužku 2020/2021

parent e9d415cc
Pipeline #1250 passed with stage
in 4 minutes and 21 seconds