Commit 7ba61194 authored by Jakub Votápek's avatar Jakub Votápek
Browse files

Update vhf-contest.md

parent b24ecd09
Pipeline #1269 passed with stage
in 2 minutes and 9 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@ title = "VHF Contest 2020"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2020-09-29T23:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "1.jpg"
image = "1.JPG"
perex = "V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni. Více v článku....."
+++
......@@ -113,12 +113,11 @@ RIG: IC756PROIII + TRV Sitno + 5xPA.
SW: [Tučňák](http://tucnak.nagano.cz/)
![](1.jpg?height=200)
![](2.jpg?height=200)
![](3.jpg?height=200)
![](4.jpg?height=200)
![](5.jpg?height=200)
![](6.jpg?height=200)
![](7.jpg?height=200)
![](8.jpg?height=200)
![](1.JPG?height=200)
![](2.JPG?height=200)
![](3.JPG?height=200)
![](4.JPG?height=200)
![](5.JPG?height=200)
![](6.JPG?height=200)
![](7.JPG?height=200)
![](8.JPG?height=200)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment