Commit 8aa03731 authored by Martin Vítek's avatar Martin Vítek
Browse files

Upraven kroužek mládeže

parent 70ea0606
...@@ -7,16 +7,21 @@ author = "Martin Vítek" ...@@ -7,16 +7,21 @@ author = "Martin Vítek"
+++ +++
Radioklub OK1KVK lázeňského města Karlovy Vary pořádá pravidelné kroužky mládeže se zaměřením na radioelektroniku, základy elektrotechniky, radioamatérský provoz a sportovní aktivity. Pravidelně se účastníme radioamatérských závodů v juniorských kategoriích z našeho vysílacícho střediska na Blatenském vrchu. Jak to na našem kroužku vypadá si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Radioklub OK1KVK pořádá pravidelné kroužky mládeže se zaměřením na elektroniku, elektrotechniku, programování, radioamatérský provoz a sportovní aktivity. Pravidelně se účastníme radioamatérských závodů v juniorských kategoriích z našeho vysílacícho střediska na Blatenském vrchu. Jak to na našem kroužku vypadá si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
**Kroužky se konají každý čtvrtek 15.00 - 17.00 v radioklubu, Lidový dům Stará Role** **Kroužky se konají každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 v prostorách radioklubu.**
Vhodné pro děti od 12 let, cena 600,-/pololetí ![Plakát kroužek elektroniky 2020/2021](krouzek_2020_2021.jpg?width=500)
Více informací: Martin Vítek - tel. 728 762 610, krouzek@ok1kvk.cz Vhodné pro děti od 12 let, cena 1200 Kč na školní rok
Vysílání, elektrotechnika, robotika, programování, počítače, sport, příroda, zábava... Více informací:
- Václav Král
- +420 730 630 611
- krouzek@ok1kvk.cz
- skupina [OK1KVK kroužek](https://t.me/joinchat/CBle3xlvfEuvtMUiu3oO8g) na Telegramu
<br><br>
Pro ty z vás, kteří máte zájem o zajímavý obor, kteří se chcete něco užitečného naučit, nepromarnit zbytečně svůj volný čas a možná učinit i první krok k volbě životního povolání. Pro ty z vás, kteří máte zájem o zajímavý obor, kteří se chcete něco užitečného naučit, nepromarnit zbytečně svůj volný čas a možná učinit i první krok k volbě životního povolání.
# Jak to na kroužku vypadá # Jak to na kroužku vypadá
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment