Commit 8d465f7f authored by Jakub Votápek's avatar Jakub Votápek
Browse files

Update vhf-contest.md

parent 7ba61194
Pipeline #1270 passed with stage
in 2 minutes and 13 seconds
+++
title = "VHF Contest 2020"
tags = ["Závody", "VHF"]
published = "2020-09-29T23:15:00.000Z"
published = "2020-09-19T23:15:00.000Z"
author = "Jirka, OK1UBO"
image = "1.JPG"
perex = "V letošním roce jsme měli celkem vysoké cíle, ale návštěva pana Muphyho nás vrátila na zem. Sice se nám podařilo připravit do závodu sestavu antén se 154 el., ale ne v takové sestavě, abychom mohli cílit na překonání loňského rekordního výsledku a když se k tomu přidaly další komplikace, tak můžeme být s dosaženým výsledkem spokojeni. Více v článku....."
......@@ -42,7 +42,7 @@ TOP 10 DX QSOs:
| YU7ACO | KN05 | 870 |
| YU1LA | KN04 | 852 |
| G0XDI/P | JO01 | 842 |
| SF6F J | O67 | 820 |
| SF6F | JO67 | 820 |
| G4CDN | JO02 | 819 |
| G3M | JO02 | 799 |
| F4FET/P | JO00 | 788 |
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment