Commit 9f02482d authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Update prepinac-v3.md

parent 246810e9
Pipeline #456 passed with stage
in 10 minutes and 47 seconds
......@@ -11,6 +11,7 @@ image= "lead.jpg"
name="Michal, OK1WMR"
```
![Přepínač](antsw1.jpg =700x)
![Přepínač](antsw31.jpg =700x)
Toto je již 3. generace anténního přepínače pro naší závodní sestavu na 144 MHz,
......@@ -26,7 +27,7 @@ zajišťuje napájení [předzesilovačů](https://git.ok1kvk.cz/RybkaLabs/Low_N
a anténních RX/TX relé. Celé zapojení umístěno v krabici systému 19".
Obsahuje napájecí zdroj pro 12 a 24V.
![Přepínač](control1.jpg =700x)
![Klávesnice](control1.jpg =700x)
**Odkazy**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment