Commit ccf1c7b7 authored by Isabella Skořepová's avatar Isabella Skořepová

Drobné opravy

parent 0c7fedf3
Pipeline #506 passed with stage
in 2 minutes and 12 seconds
```
title = "Eagle - rychlé přepínání vrstev"
perex = "V tomto článku si ukážeme, jak rychle přepínat mezi skupinamy vrstev v programu Eagle."
perex = "V tomto článku si ukážeme, jak rychle přepínat mezi skupinami vrstev v programu Eagle."
tags = ["Eagle", "Bastlení"]
image = "eagle_logo.png"
......@@ -16,7 +16,7 @@ Každé přepnutí tedy pro návrháře znamená kliknutí na *Layers*, odznače
Tento problém je možné vyřešit několika způsoby. Třeba nastavením klávesových zkratek, kterým lze nastavit příkaz na zobrazení potřebných vrstev nebo třeba i vytvořením vlastního tlačítka do GUI Eaglu.
Nedávno jsem ale zjistil, že Eagle má tuto funkcialitu zabudovanou přímo ve svém rozhraní (minimálně od verze 7.2.0 kterou používám).
Nedávno jsem ale zjistil, že Eagle má tuto funkcialitu zabudovanou přímo ve svém rozhraní (minimálně od verze 7.2.0, kterou používám).
# Jak na to
### 1. Vybereme si požadované vrstvy.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment